مهدی آباد - پارو محلۀ منگلاب - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
مهدی آباد Iran populated place
الوس Iran populated place
نكا Iran populated place
سيد جمال اد دين Iran populated place
كوه ناز خاتون Iran hill
نصر آباد Iran populated place
مهدی آباد Iran farm
خان مكان Iran populated place
خانجل خان Iran populated place
خندژلخن Iran populated place
مشل كوب Iran populated place
مشهد بازرجان Iran populated place
ماركوه Iran populated place
ماركده Iran populated place
ملرد Iran populated place
مجا Iran populated place
مريك Iran populated place
مدوئيه Iran populated place
مدوئيه Iran populated place
مهروئيه Iran populated place
مد موليل Iran populated place
كوه مادبا Iran mountain
كوه مدبه Iran mountain
كوه مدبه Iran mountain
مورز Iran populated place
لنگر Iran populated place
لاخون Iran populated place
كوه لجن Iran mountain
لاجيم Iran populated place
لهواره Iran populated place
ميوران Iran populated place
دولت آباد Iran populated place
مسن آباد Iran populated place
مرجان Iran populated place
مته Iran populated place
مشگ انبر Iran populated place
منوچهر آباد Iran populated place
ملفه Iran populated place
شوراب محمدوند Iran populated place
محمود آباد Iran populated place
گردن مچك Iran pass
معدن نمك محله Iran mine
كوه لگی Iran mountain
تنگ لاغر Iran pass
ميان Iran populated place
ميان دوهان Iran populated place
ميان دوهان Iran populated place
مرزونك Iran populated place
مارون Iran stream
مارون رود Iran stream
رودخانه مارون Iran stream
مكه دين سفلى Iran populated place
مجيد آباد Iran populated place
لاسم Iran populated place
لسم Iran populated place
محمود آباد Iran populated place
محمود آباد Iran populated place
منصور آباد Iran populated place
مانيزان Iran populated place
يستگاه لارستان Iran railroad station
محمود آباد Iran populated place
محمود آباد حشمتی Iran populated place
مهمد ابد Iran populated place
لله بند Iran populated place
ده مارون Iran populated place
ماران Iran populated place
كوه محك Iran mountain
ميدر Iran populated place
ميان تنگان Iran populated place
ميان رودان Iran populated place
لالجين Iran populated place
محمد آباد Iran populated place
كوه كوزك Iran hill
كويی چهار بنيشه Iran populated place
لوهندر Iran populated place
كوه خانك Iran mountain
مشهد ميقان Iran populated place
كوه مهه Iran mountain
كوه كوته رش Iran mountain
كوه كره Iran mountain
كوه گزنستان Iran mountain
يستگاه ينگی امام Iran railroad station
خان احمد پائين Iran populated place
كرزان Iran populated place
كرسنگ Iran populated place
كره Iran populated place
كوه خواجه قنبر Iran mountain
نم نت كنون Iran peak
رودخانۀ اترك Iran stream
تالمرا Iran populated place
سيمند Iran populated place
كوه دو شاخ Iran mountain
تيدان Iran populated place
احمدی Iran populated place
قدمگاه حضرت امیر Iran shrine
ناصر آباد Iran populated place
محبی Iran populated place
دره باريك Iran populated place
شاهرود Iran populated place
كل تركی Iran populated place
شميل Iran populated place
كرگزی Iran populated place
دلوابان Iran populated place
زيارت Iran populated place
رودخانۀ شيرين Iran stream
كوه قلعه زنگيان Iran mountain
جعفر آباد Iran populated place
مظفر آباد Iran populated place
زمينان Iran populated place
تيدر Iran abandoned populated place
دوازده امام Iran shrine
سرخا Iran populated place
كوه سرخواه Iran mountain
زنهی Iran populated place
سلو بلم Iran populated place
رودخانه گور خسرو Iran intermittent stream
مزرعه پائين Iran populated place
چلو Iran populated place
زرتوی بالا Iran populated place
ززت Iran populated place
زوراتو Iran populated place
پای پر Iran orchard
گسماند Iran palm grove
امامزاده سيد سليمان Iran shrine
امامزاده سيد مسعود Iran shrine
امامزاده آقا سيد Iran shrine
ابراهيمی Iran populated place
تياب Iran palm grove
كوه شاه احمدی Iran mountain
آب بيدوئی Iran populated place
سراب بالا Iran populated place
پشته سفيد Iran populated place
پشت سفيد Iran populated place
آب تاريكان Iran populated place
سربند Iran populated place
گز آزار Iran populated place
بادافشان پائين Iran populated place
دازبز Iran populated place
چاه حسينی Iran populated place
بند نوروز Iran populated place
زيارت علی Iran populated place
رامرزی Iran populated place
محمود شاهی Iran populated place
دبستان حاجی خادمی Iran school
مسجد شهوار Iran mosque
امامزادۀ بيبی خديجه Iran shrine
مزرعۀ حتات آباد Iran farm
سراب شهرو Iran populated place
قدمگاه ابو الفضل Iran shrine
طالار Iran populated place
خلف Iran populated place
حسين آباد Iran factory
حنا ساعی Iran factory
ابراهيم آباد Iran populated place
پينهدار Iran farm
قوری چای Iran populated place
ديكچه Iran populated place
لاريجان Iran populated place
سودقلان Iran populated place
سءادت آباد Iran populated place
پينهدار Iran farm
هكمی Iran populated place
بندپی Iran area
تمل Iran populated place
قره گل Iran populated place
كوه تنگ چنار Iran mountains
عباس آباد Iran ruin
مزرعۀ شيخ يوسف Iran farm
شاه اسحاق Iran farm
گلوچه Iran populated place
دستگرد Iran populated place
نوفل لو شاتو Iran populated place
كوه برون قوئی Iran hills
آی تمر Iran populated place
قويجق Iran populated place
شهرك گليداغ Iran populated place
قولاق كسن Iran populated place
چشمه آلی Iran populated place
شاهينی Iran stream
كوه دوما Iran mountain
آق امام Iran populated place
آجی سو Iran populated place
دبستان عنصری Iran school
خرش رستم Iran area
چمستان Iran populated place
وستا كلا Iran populated place
چورت Iran populated place
سواد كوه Iran populated place
قره چای Iran stream
دوره Iran area
مزرئه هرفته Iran populated place
كوه پيادهرو Iran mountain
كوه باغ ميمون Iran mountain
خرجستان Iran area
حسن آباد بوقی Iran populated place
ايبك آباد Iran populated place
مزرعۀ غلامرذا Iran farm
باغ دهك Iran populated place
عباس آباد Iran populated place
درۀ درز Iran valley
گارما Iran farm
حسين آباد Iran farm
آب زرك Iran stream
كوه هودر Iran mountain
كوه سرخ Iran hill
زرقون Iran populated place
سران Iran populated place
قمچگای Iran stream
كوه بنخاب Iran mountain
خونكار Iran populated place
كوه علا Iran mountain
وراعون Iran farm
چاه وراعون Iran farm
كنكوش Iran farm
محمد آباد Iran farm
سيد كورار Iran shrine
كوه آدمك Iran mountain
دشتستان Iran area
ساهلی Iran area
شابيسا Iran farm
مهمد آباد Iran farm
محمد آباد Iran farm
حاج آباد Iran farm
حاجی آباد Iran farm
شيوه Iran populated place
كوير ابركوه Iran salt area
كوه تنگ ءنا Iran mountain
تخت رستم Iran hill
حيدر آباد Iran populated place
ارتفاعات كوه لنگه Iran mountain
كوه بيدريم Iran mountain
مشهدی مهتی Iran farm
طارب Iran populated place
پس ريش Iran populated place
مزرعۀ صفر Iran ruin
جنت آباد Iran farm
كوه گول Iran mountain
چيداك Iran populated place
كوه دو هند Iran mountain
قلعۀ قنبری‌ها Iran populated place
پل سيمانی Iran bridge
امين آباد Iran farm
يلكا Iran populated place
خزر آباد Iran farm
كلار دشت Iran area
كلنوی بالا Iran populated place
كوه كموگ Iran hill
خس كوهی Iran populated place
مزرعۀ حاجی حسين Iran farm
تلخهدان Iran populated place
كوه باغستان Iran mountain
مزرعۀ سلطان Iran farm
خليل آباد Iran farm
حسن آباد Iran populated place
شتاقه Iran farm
ارتفاعات نراق Iran mountains
تنگ چنار Iran populated place
تنگ چنار Iran populated place
دبستان خيام Iran school
شوراب پيش Iran farm
شمساباد ميبد Iran locality
ده شيخی Iran populated place
دبستان ابلفتح Iran school
دزك آباد Iran populated place
ينخ Iran populated place
كوه چاهناظر Iran mountain
حضرت ابلفضل Iran mountains
گليچه Iran populated place
پسريش Iran populated place
شيلاندر سفلى Iran populated place
بالا جو Iran populated place
بگرو داغ Iran mountain
سينچه Iran populated place
شهرستان شهرضا Iran administrative division
كوه شاه عبد الله Iran mountain
صودر لجن آبه Iran farm
نقی آباد Iran farm
اسد آباد Iran farm
كرسنگ Iran populated place
اصفهان Iran administrative division
برج اكبر آباد Iran tower
تيت بالا Iran populated place
كوه بوان كيفی Iran mountain
تازهاباد گلانه Iran populated place
كوه قره سرمه Iran mountain
چم سراب قاميش Iran stream
چم شويشه Iran stream
سيد مح اد دين Iran populated place
تيربيت Iran populated place
يستگاه بن كوه Iran populated place
ارمكن Iran populated place
چهار طاق پائين Iran populated place
اقدره Iran populated place
معلومك Iran ruin
رونون Iran populated place
حوض ابراهيم هاشم Iran water tank
سرنيكو Iran populated place
موخ سالمور Iran populated place
بايمار Iran populated place
گدار باديا Iran pass
رودخانۀ بتاهر كلا Iran stream
ملك چشمه Iran spring
دور Iran farm
پنساره Iran populated place
مرغوك Iran populated place
بو القلم Iran populated place
مير خمند Iran populated place
خشك رود Iran populated place
چم خيل Iran stream
عنابيه Iran populated place
كوه گرمره Iran mountain
كنس دره Iran populated place
سعيديان Iran populated place
شارانگ Iran camp
چشمه آبگرم Iran spring
يور Iran populated place
نماور كلا Iran populated place
هلال كلا Iran populated place
كوه كفترك Iran mountain
گنداب Iran populated place
كوه خرتوعك Iran mountain
شش Iran populated place
سنگ سفيد Iran populated place
تشنوی Iran populated place
بنی Iran populated place
چشمه سفيد Iran populated place
ور كوه Iran populated place
كوه مارو Iran mountain
گرئ عليا Iran populated place
گراب بالا Iran populated place
گدار خارو Iran populated place
مزن آباد Iran populated place
ياز گلدی Iran populated place
كال خوشك Iran spring
گومی انجير Iran area
حيرق Iran populated place
ميان هاله Iran populated place
فانقين Iran populated place
كوش مقان Iran populated place
چشمه بنياب Iran populated place
نعل اشكنان Iran farm
گبرانی Iran populated place
تلمبۀ حيدری Iran farm
رود شور Iran stream
دربون Iran well
كوهای زاگرس Iran mountains
چشمه مرو Iran populated place
چشمه مرو Iran populated place
مكا رود Iran populated place
كشك سرا Iran populated place
كنس دره Iran populated place
اسبايكلا Iran populated place
اسپنده Iran populated place
تك كندی Iran populated place
هاقين Iran populated place
علياباد شكوفه Iran farm
سمور Iran hill
كوه يمری Iran mountain
يزد Iran populated place
كوه عباس آباد Iran mountain
سياه كوه Iran mountain
ازوندزه Iran populated place
خوجه ياپاقی Iran populated place
كاظم خواجه Iran populated place
علياباد باقری Iran populated place
كمال گهرمی Iran populated place
امامزاده صالح پيغمبر Iran tomb
امان رود Iran stream
رود دزوك Iran stream
زمان آباد Iran populated place
كليجار Iran populated place
درنه Iran populated place
كوه گلرد Iran mountain
ميرغضب Iran populated place
صخر Iran populated place
كنوئی Iran populated place
رود احمد Iran populated place
كوه پسته Iran mountain
ليت كوه Iran populated place
خالی قرجه Iran populated place
اكرا سر Iran populated place
ارتت Iran populated place
بنۀ شامهد Iran populated place
قره چای Iran stream
رودخانۀ لاكتراشان Iran stream
سرتنگ پائين Iran populated place
شادراد Iran populated place
كوه نال Iran mountain
سورگلم Iran populated place
زالو Iran populated place
ورزجين Iran populated place
داشلی الوم Iran populated place
بيشه محلۀ كوچك Iran populated place
انصاری محله Iran populated place
علی آباد Iran populated place
تلخاب مير علی بكش Iran populated place
شهرستان مرند Iran administrative division
چاه مرئی Iran populated place
چاری Iran populated place
آبدار Iran populated place
حسين آباد Iran populated place
كلهرش عليا Iran populated place
گرگلان Iran populated place
زمين بلند Iran farm
شند چادرباد Iran spring
قمر Iran populated place
شهرستان بدره Iran second-order administrative division
چيتن Iran populated place
آب گزنا سرا Iran stream
حريث Iran populated place
گز كاف Iran populated place
علی آباد Iran populated place
تنگ تاك Iran farm
هور صوعوديه Iran populated place
چاه حسينی Iran well
حسين آباد Iran populated place
سر فارياب بالا Iran populated place
خوشل Iran populated place
سلج انبار Iran populated place
شيخ چريك Iran populated place
كوه زرديخ Iran mountain
سامبورا Iran populated place
بالاجی Iran populated place
كن كبود Iran populated place
دره خانی Iran farm
كوه تيروده Iran mountain
تل سنگری Iran populated place
علياباد شورشوران Iran populated place
كوه بابا شيخ اسماعيل Iran mountains
الو Iran populated place
ارمك كلا Iran populated place
ميان كلمرز Iran populated place
كمربن Iran populated place
شيخ عباس Iran populated place
كوه سلمرود Iran mountain
ورارو Iran populated place
معدن لارستان Iran abandoned mine
كلاتۀ ميرزا Iran farm
چگرم Iran populated place
كوه چاه حسينی Iran mountain
چرش دره Iran populated place
قدمگاه حضرت علی Iran shrine
چم محمد باغری Iran farm
شكرك Iran populated place
سيف آباد Iran populated place
مزرعۀ هندو Iran farm
رودخانۀ طسوج Iran stream
حسن آباد Iran populated place
دزد دره Iran stream
فرخين Iran populated place
يستگاه ده نمك Iran railroad station
دره چه Iran farm
دره تل Iran populated place
مزرعۀ ملا Iran farm
مزرعۀ تقی Iran farm
بز چفت Iran populated place
كاورد Iran populated place
تيجه كوه Iran mountain
كوه ونك Iran mountain
چاله سياه Iran populated place
شهر آباد Iran populated place
شعر آباد Iran farm
توسك عليا Iran populated place
سنجه واشه Iran populated place
رز ابد بفغ Iran farm
هسينيان Iran populated place
دره تنگ Iran populated place
ديزران Iran populated place
چرباس Iran populated place
دره چرم Iran stream
بنستان Iran populated place
كوه گلو Iran mountain
كشير محله Iran populated place
كله Iran populated place
سقر جوق Iran populated place
رودخانۀ سفيدان Iran intermittent stream
ريواسر Iran populated place
اراوجون Iran populated place
هنشگ Iran populated place
كوه گوار Iran mountain
چم مهر Iran populated place
ملا باشی Iran populated place
درۀ در ده Iran valley
شاهورن Iran populated place
در گاوان Iran populated place
شهرستان گرمسار Iran second-order administrative division
شيخ رجه Iran populated place
چاچكام Iran populated place
نورز Iran populated place
حسين آباد Iran populated place
تيزوك Iran populated place
صيد آباد Iran populated place
كوه شاه كلك Iran mountains
قادر سنگ Iran populated place
احمداباد دولاب Iran populated place
شهرستان جاسك Iran second-order administrative division
ولامه Iran farm
موسى كلا Iran populated place
بيدك Iran farm
پارو محلۀ منگلاب Iran populated place


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.