بادام - عباس آباد - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
بادام Iran populated place
اسماعيل كندی Iran populated place
سوراب Iran populated place
كنده سوره Iran populated place
بار آوار Iran farm
وزون دره Iran populated place
وزون دره Iran populated place
كوه ملك Iran mountain
كوه نيسه Iran mountain
انجينۀ عليا Iran populated place
زاله Iran populated place
كولسۀ پائين Iran populated place
گرويس Iran populated place
گرويس Iran populated place
نمشير Iran populated place
قاليمه Iran populated place
كوه كمر سفيد Iran mountain
بلوط كندی Iran populated place
كلك كلوند Iran populated place
گل گل Iran populated place
گولان Iran populated place
نظرلو Iran populated place
ندرلی Iran populated place
كوه چكه قمر Iran mountains
نوجه ده ملا يحيى Iran populated place
جزيرۀ ارزو Iran island
كشك سری Iran populated place
كندلج Iran populated place
شير امين Iran populated place
ناديلو Iran populated place
گفترچشم Iran populated place
كوه زالو آب Iran mountain
وديق Iran populated place
ديزج خليل Iran populated place
سييد هسن Iran shrine
سييد هسن Iran shrine
مركيد Iran populated place
قلندر Iran populated place
بابرۀ پائين Iran populated place
كوه تونل Iran mountains
چنگوله Iran stream
كوه ميش خواص Iran mountain
گاوی Iran area
ويگن Iran populated place
ويقان Iran populated place
ممقان Iran populated place
خرخر Iran populated place
گوگان Iran populated place
گاوكان Iran populated place
آزر شهر Iran intermittent stream
ليوار Iran populated place
خاصعلی Iran shrine
مزار خاصعلی Iran shrine
خاصعلی Iran shrine
گيلدر Iran pass
رود گاوی Iran stream
رود گاوی Iran stream
ديزج خليل Iran populated place
ديزج خليل Iran populated place
داريان Iran populated place
داريان Iran populated place
كيليون Iran populated place
قلعۀ حسينيه Iran abandoned populated place
هوسينيه Iran abandoned populated place
رودخانۀ چشمه ملك Iran intermittent stream
گميچی Iran populated place
گميچی Iran populated place
گميچی ده Iran populated place
جلفا Iran populated place
كوه سياه اردان Iran mountain
گوگجه قيه Iran populated place
دهشير Iran populated place
داش كسن Iran populated place
كردلو Iran populated place
كملر Iran populated place
عيسى بيگلو Iran populated place
طاهر آباد Iran populated place
قشقه تپه Iran populated place
يله غرشن Iran abandoned populated place
يله قارشان Iran abandoned populated place
مندجين Iran populated place
كنجن Iran populated place
بی احمد بيگ Iran populated place
قره شاه قلو Iran abandoned populated place
ولياران Iran populated place
سهرين Iran populated place
قشلاق Iran populated place
قره چريان Iran populated place
كدژلء Iran populated place
كجل Iran populated place
امامزاده قاسم Iran shrine
خوشاب سفلى Iran populated place
ايستگاه نيک پی Iran railroad station
قرا داغ Iran mountain
اكبر آباد Iran populated place
يزهناب Iran populated place
يلوجه Iran populated place
ترزنك Iran populated place
سوليجه Iran populated place
سلچه Iran populated place
سرب خد بندهل Iran populated place
اورياد Iran populated place
قره آقاج Iran populated place
كزبر Iran populated place
قره كهريز Iran populated place
مسجد بالا Iran populated place
مسجد پائين Iran populated place
مسجيد Iran populated place
جيران گچن Iran abandoned populated place
يستی بلاغ Iran populated place
سيد مزار Iran mountain
ساری قميش Iran populated place
قوره جنيه Iran populated place
قزلجه Iran populated place
قيدلی بلاغ Iran populated place
سنجيدله Iran populated place
مزجينی Iran populated place
كوه ساری قيه Iran mountain
چراغ مزرعه Iran populated place
تك تكاب Iran populated place
خبر ارخی Iran populated place
چالاكند Iran populated place
كنوند Iran populated place
هسن آباد Iran populated place
چاور Iran populated place
بزوشاه Iran populated place
بلوغ Iran populated place
چارلی Iran populated place
بش تپ Iran populated place
آق بلغ Iran populated place
جيقی Iran populated place
داس قلعه Iran populated place
گيو آشاقی Iran populated place
كيوی پائين Iran populated place
كيوی سفلا Iran populated place
كيوی Iran populated place
جنچای Iran populated place
ارسون Iran populated place
ينگی كند الماس Iran populated place
ينگی كند ميرزا Iran populated place
چشمه صالح Iran populated place
الينجه Iran populated place
والا رود Iran populated place
وچ تپه Iran populated place
سقل تولی Iran populated place
كوه خير المليد Iran mountain
دو سران Iran populated place
دلی محمد Iran populated place
باغبانان عليا Iran populated place
آغ بلاغ Iran populated place
يلوانق Iran populated place
قارخودلو Iran populated place
حسكوهان Iran populated place
سر مرغ وسطى Iran populated place
زنگ آباد Iran populated place
تلوار Iran stream
تاتارده Iran populated place
گوگجه قيا Iran populated place
گوجه قيه Iran populated place
ارمخن Iran populated place
ارامخان Iran populated place
اندرود عليا Iran populated place
آغ كند Iran populated place
ديگاه Iran farm
چوزك Iran populated place
چوزوك Iran populated place
بزين Iran populated place
كوه يافته Iran mountain
ورنمد Iran populated place
سرخه ليزه مله شابانان Iran populated place
سرخه ليزه Iran populated place
سر مرغ Iran populated place
امامزاده قاسم Iran shrine
نی بند Iran populated place
دولت آباد Iran populated place
دوسر Iran populated place
رستم آباد Iran populated place
حصار شيوان Iran populated place
دوشمال كندی Iran populated place
دشمن كندی Iran populated place
ديزج آباد Iran populated place
اژدهاتو Iran populated place
آزدهسو Iran populated place
كوه ازنو Iran mountain
نبيت آباد Iran populated place
آغچه قشلاق پائين Iran populated place
كمق Iran populated place
كومك Iran populated place
تبريزق Iran populated place
تره تيزك Iran populated place
سراب ناوه كش Iran populated place
سراب دره Iran populated place
سراب بركه Iran populated place
بركه Iran populated place
سراب چنار Iran populated place
بريقان Iran populated place
كوه نرمه Iran mountain
قوچاق Iran populated place
پرلك Iran populated place
گنداب بالا Iran populated place
گنداب عليا Iran populated place
غمسل Iran populated place
قمچقای Iran populated place
غمچغی Iran populated place
قاجار Iran populated place
كوه الغيث Iran mountain
سوران تپه Iran hill
تهل سرد Iran populated place
تازه قشلاق Iran populated place
بردستلو Iran populated place
شرف Iran populated place
مله شبانان يك Iran populated place
تپ دشت كسن Iran mountain
آقبلاق Iran populated place
ينگی كندی Iran populated place
شيخ جراح Iran populated place
پير بادام Iran populated place
ساری قيه Iran abandoned populated place
سفيداباد سفلى Iran populated place
سعيداباد بالا Iran populated place
حصارلو Iran populated place
زناب Iran populated place
شاهرجويه Iran populated place
نيلق Iran populated place
كوه دراز Iran mountain
چشمۀ شاه قلی Iran populated place
چم تگله Iran populated place
چم بيم يار Iran abandoned farm
بيد قطار Iran populated place
دالی چو Iran populated place
باش قوتران Iran populated place
آق بلاغ مرشد Iran populated place
نجم اش شيخان Iran populated place
نظم شيخان Iran populated place
خوئين Iran populated place
خانگاه Iran populated place
گلجين Iran populated place
سنج آباد Iran populated place
پير آغاج Iran populated place
مجدر Iran populated place
هفت چشمه Iran populated place
يونی Iran populated place
موخور Iran populated place
قهورد سفلى Iran populated place
قهرد Iran populated place
اماباد Iran populated place
زنگی حاجی عسگر Iran abandoned populated place
گرنه Iran populated place
بلوبين Iran populated place
اركوين Iran populated place
آقكند Iran populated place
كوه گونی Iran mountain
ورق Iran abandoned populated place
خلفهلو Iran populated place
حفظ آباد Iran populated place
ابلی عليا Iran populated place
ابلئ سفلى Iran populated place
كگران Iran populated place
آبلی داغ Iran mountain
خخورد بال Iran populated place
قهرد Iran populated place
خالق وردی Iran populated place
كيتو Iran populated place
پاتخت Iran farm
نيكمه داش Iran populated place
سليمان بلاغ Iran populated place
سردخت Iran populated place
قره قيه Iran populated place
قره قانلو Iran populated place
آقا جغلو Iran populated place
وكيل قشلاقی Iran populated place
كوه آق داغ Iran mountain
حسن خانی باغی Iran populated place
خليفه چای Iran populated place
پل زال Iran fort
آلان عليا Iran populated place
الاند بال Iran populated place
مءوا Iran abandoned populated place
كلگدرۀ يك Iran populated place
قره آغاجلو Iran populated place
خبير آباد Iran populated place
كل تپه Iran populated place
فيله خالصه Iran populated place
زياء آباد Iran populated place
كوه تكه قيسی Iran mountain
سونقور Iran populated place
شاهورديلو Iran populated place
شاه وردی Iran populated place
نگتو Iran populated place
كوه قزل گونی Iran mountain
آستتجين Iran populated place
كوه پيرايلاس Iran mountain
كجين Iran populated place
کوه قراول Iran mountain
زونه Iran populated place
چول Iran populated place
حسن آباد Iran farm
خان يله Iran farm
بنه خانيله Iran farm
داشبولاغ Iran populated place
چومالو Iran populated place
كورلر Iran populated place
چونزه بالا Iran populated place
ال قناب Iran populated place
آقدرق قديم Iran populated place
پسته بيگلو Iran populated place
گلی Iran populated place
اكبر آباد Iran populated place
حسن كندی Iran populated place
اروف كندی Iran populated place
روح كندی Iran populated place
خادملو Iran populated place
قشلاق پيلاذير Iran populated place
كولان درق بالا Iran populated place
كوير Iran abandoned populated place
وره نو Iran populated place
قشلاق حاجی الاهوردی Iran populated place
قره سقال عليا Iran populated place
هرزهورز Iran populated place
شیخلو Iran populated place
تپه Iran populated place
ينگجۀ رضا بيگلو Iran populated place
حاجی محمود Iran populated place
توتونسين Iran populated place
رزگاه Iran populated place
قره داغلو Iran abandoned populated place
ملا احمد Iran populated place
آقا يارلو Iran populated place
سامانلوی بزرگ Iran populated place
قيه قشلاقی Iran populated place
ماديه Iran abandoned populated place
بابک Iran populated place
حاج باباخان Iran populated place
جعفر آباد Iran populated place
اسنق Iran populated place
حسين علئ بيگلو Iran populated place
كفتاری Iran populated place
شندر شامی Iran populated place
شاسيوری Iran populated place
اسلام آباد Iran populated place
مشگين حق Iran populated place
بنفشه درق Iran populated place
وچبلاغ Iran populated place
صالح قشلاق Iran populated place
پيراسملو Iran populated place
دولت سرا Iran abandoned populated place
چالمه كندی Iran populated place
عليكران Iran populated place
كولان درق پائين Iran populated place
پير آلوان Iran populated place
كچل آباد Iran populated place
جقجق بالا Iran populated place
دوشانجيق Iran populated place
دوشانجق Iran populated place
دوشانجق Iran populated place
دگمه داغون Iran populated place
آق چاي وسط Iran populated place
بوسجين Iran populated place
چای سقرلو Iran populated place
اسب مرز Iran populated place
باغشلو Iran populated place
بابايلو Iran populated place
اسكانلوی عليا Iran populated place
طاقچه داش Iran populated place
آغ قلعه Iran populated place
تكلۀ تازه Iran populated place
قره باغلی Iran populated place
هاواردرق Iran populated place
بود الال Iran populated place
منجاب قديم Iran populated place
منجاب قديم Iran populated place
غولان Iran populated place
قاسم قشلاق Iran populated place
قشلاق مقدم Iran populated place
مدينه قشلاقی Iran populated place
صفرلو Iran populated place
خان قشلاقی Iran populated place
تازه كند قديم Iran populated place
كلخوران Iran populated place
كلخوران عليا Iran populated place
ارباب كندی Iran populated place
طالب قشلاقی Iran populated place
صومعه Iran populated place
قره بلاغ Iran populated place
يامچی Iran populated place
شام اسبی Iran populated place
سرئين Iran populated place
خلف بيگلوی عليا Iran populated place
پلنگ لو Iran populated place
اوغاش Iran populated place
ساميان Iran populated place
محمدلو Iran populated place
سيدلر Iran populated place
بيل داشی Iran populated place
شيربيت Iran populated place
كنزگ Iran populated place
آتشگاه Iran populated place
ارجستان Iran populated place
ويات Iran populated place
باغيش Iran populated place
يدر Iran populated place
مزرعه مزارع Iran populated place
پرويز خانلو Iran populated place
رودخانۀ سلين Iran stream
عزيزلو Iran populated place
آنئ وسطى Iran populated place
قره قشلاق Iran populated place
مهدی خانلو Iran populated place
ديل بولمز Iran populated place
پير احمدلو Iran populated place
ايلی Iran populated place
آجودان آباد Iran populated place
گل لر Iran abandoned populated place
نواسر Iran populated place
سياوش Iran populated place
قاطر يوران عليا Iran populated place
شربيان Iran populated place
كنده Iran populated place
بابا جان Iran populated place
كهلوی سفلى Iran populated place
دوشانلو Iran populated place
قره قيه Iran populated place
اسماعيل كندی Iran abandoned populated place
ديزج شور Iran populated place
آتميان سفلى Iran populated place
اظماره بالا Iran populated place
رستم كندی Iran populated place
رزگاه Iran populated place
چهرق Iran populated place
شاللو Iran populated place
تازه كند Iran populated place
سرد رد Iran populated place
كجوان Iran populated place
كجوار Iran populated place
وايخر Iran populated place
قره چناق Iran populated place
خشيران Iran populated place
نقره چی داغی Iran mountain
دوله Iran locality
بقر آباد Iran populated place
ننه كران Iran populated place
نيارق Iran populated place
ميرنی Iran populated place
مين آباد Iran populated place
خانقاه Iran populated place
رود لوندويل Iran stream
كوهساره Iran populated place
دویل Iran populated place
ارپتپ Iran populated place
مسه چای Iran populated place
سولی درق Iran abandoned populated place
دمبله كوه Iran populated place
دلسوران Iran populated place
خلوزين Iran populated place
حمزه علئ بالا Iran populated place
گوشه پائين Iran populated place
قلعۀ خليفه Iran populated place
قلعه خليفه Iran populated place
قلعۀ گير شاه Iran populated place
قايدان Iran populated place
پير بداق Iran abandoned farm
نياز آقا Iran populated place
رود گهر Iran stream
حصار Iran populated place
كوه گبر Iran mountain
مروك Iran populated place
ملا باقر عليا Iran populated place
ميدانک Iran abandoned populated place
مصرلو Iran populated place
بهرام آباد Iran populated place
گازران Iran populated place
گاوجلو Iran populated place
مقصود آباد Iran populated place
محموداباد بياب Iran populated place
لوزدر Iran populated place
لوزدر سفلى Iran populated place
لوزدر Iran populated place
قريۀ بيات Iran populated place
آقبلاغ سادات Iran populated place
سوزان Iran populated place
ايجان Iran populated place
كوشک Iran populated place
كوس علی Iran populated place
خشكدر عليا Iran abandoned populated place
خنا دره عليا Iran populated place
خليت بلاغ Iran populated place
خليفه بلاغی Iran populated place
خلج Iran populated place
خلج پائين Iran populated place
آگي Iran populated place
علی آباد Iran populated place
نجف آباد Iran populated place
در آسپر Iran populated place
شيت پيغمبر Iran populated place
سور آباد Iran populated place
اسكان Iran populated place
امامزاده Iran populated place
خلج مالمير Iran populated place
كاميان پائين Iran abandoned farm
عباس آباد Iran populated place


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.