گردو - بته: Afghanistan

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
گردو populated place
گنده خولگی populated place
قريۀ حاجی ميرزا خان populated place
اسمعیل populated place
حاجی حنيف كلی populated place
کندو كوت populated place
کندو populated place
كوه كماشی mountain
دینو تير mountains
كچ camp
گردن بخارا populated place
شیلۀ غورمبی intermittent stream
قریۀ حنیفه populated place
گرنای populated place
گرمام populated place
كوه اسكپول mountain
اسفنديار populated place
دو آبی populated place
دينار خيل abandoned populated place
دگل populated place
كبرغوئ بالا populated place
كوتل غوجورك pass
شاخ زيارت hill
رود گز intermittent stream
ابراهيم خيل populated place
گاومرده غر mountains
دهان دو populated place
ارمه populated place
كامو populated place
دیوالگی کلی populated place
ديوارگی populated place
ديوارگی populated place
غلامان populated place
غاشی populated place
جوئ غازی populated place
جوی شور populated place
چينه populated place
شيلۀ غوايگوزی stream
گل وفا populated place
غرو چينه populated place
كوه گرد hill
گناكان populated place
دلاكان populated place
قلعه داك populated place
گدا خيل populated place
فرمان populated place
گمبير populated place
گبرئ سفلى populated place
دوران populated place
دودامست populated place
دو بندی populated place
غوران populated place
شيلۀ آب دراز intermittent stream
گیتی mountain
ميدانی mountain
تركی mountain
قلعه سوبه populated place
كوكیرك mountain
قلعه مامد populated place
شيله تركی stream
سنزلی populated place
كوه دری mountain
رود لكن stream
كوه بليمين mountain
کوه لارم mountains
شيله زنگی intermittent stream
امردين ridge
شيله لرومی intermittent stream
جولوله hill
كوه تركی mountain
وردك populated place
تره خيل populated place
شيخ جلال populated place
اگلی populated place
سياه جر ravine
قلعه چه سيد populated place
ضاكر كوه جنوبی mountain
سخسين بابا shrine
قلعه چه محمد عثمان abandoned populated place
قندهاری populated place
جر حسن populated place
قچی populated place
بيدالله populated place
ميرزا كول populated place
شور آبی populated place
تنۀ شور شورك populated place
گوشخانۀ علئ پائین populated place
چهار ديوال populated place
گوشخانۀ كاكر populated place
قلعه چه وكيل populated place
نو وارد populated place
قريۀ علی populated place
كريز سرخ underground irrigation canal
شيلۀ كريز مندی intermittent stream
شيلۀ خراباتی intermittent stream
تهانۀ سياهسنگ populated place
گرگ تپه monument
نو وارد populated place
لعل محمد كلی populated place
كوه سپيره mountain
خيرآباد populated place
شينگيل آباد populated place
كول بلوط grave
باربه intermittent stream
مرغان populated place
سيد خوش دل آقا shrine
شيلۀ ژر intermittent stream
شيلۀ شاو intermittent stream
كوه چو امبور بابا mountain
كوتل سوركی mountain
كوه سفيد mountain
قريۀ يارداد populated place
سپينكی hill
لنگر populated place
كوه بوسالكت mountain
كوه شهی mountain
شيلۀ كورن intermittent stream
مارديش غر mountain
آبرنو خور intermittent stream
گنيمند بند mountain
نظام خيل populated place
رحمان خيل populated place
شهباز خيل populated place
خانان خيل populated place
كوه دبلكنتال mountain
كوتل آرزو pass
شيلۀ اترگل intermittent stream
چوكی populated place
شرغسی دوب mountain
قلندر خيل populated place
شيرگل populated place
شاهمدد خيل populated place
منگل populated place
قول بابر stream
كوه راميلكگل mountain
اگسی populated place
درۀ سارت intermittent stream
شيلۀ نسيتگل stream
درۀ كهنه ده stream
كارغه كارين populated place
سلامزی populated place
سپينكی populated place
كندری populated place
بر كنار locality
قريۀ پتاو populated place
تاغكاك intermittent stream
ژره غر mountain
گنبد كلی populated place
تور غر mountain
خنجك populated place
د کیش خنجك مانده intermittent stream
تركمن كلی populated place
جوئ زمبر intermittent stream
شیله غل intermittent stream
کودی mountain
چونش غر mountain
تختو غر mountain
شنگش پتاو mountain
شيلۀ كوتاه intermittent stream
سر النه peak
شيلۀ زغه stream
شيله مغل كوت stream
نری كلی populated place
دیبه mountain
كوۀ شاۀ مردان mountain
شیله كلچ خر intermittent stream
شیله سفید intermittent stream
شیله سفید intermittent stream
تکورک خورد mountain
شيله غونوشكی intermittent stream
شيله چوران كلان intermittent stream
قلعه محمد اكبر خزانه دار populated place
قريه سور گل خان populated place
سبوركی mountain
تپۀ لدوشی mountain
شيله شين دند intermittent stream
تركی سرخ dune
سپلولی populated place
شيلۀ ولگی intermittent stream
سياه خنجك mountain
زیارت ملا اسلم نیکه tomb
ناوۀ بيداد intermittent stream
شيلۀ شاهجوی intermittent stream
حاجی محمد صفر populated place
شيلۀ كركركی intermittent stream
رود چناران intermittent stream
وار قز hill
كوه خر بيد mountain
قره قولك intermittent stream
سياه قولك intermittent stream
قریۀ غلام حیدر خان populated place
حاجی حبیبﷲ populated place
خاک بصير mountain
نیاز محمد populated place
محمد علیک stream
شيلۀ چوزاری intermittent stream
سبلی intermittent stream
بادامی mountain
ملا نظر mill
آسيای جنگل populated place
لاله ميدان intermittent stream
سپین بولدک astronomical station
ادخانه intermittent stream
كوردام شیله intermittent stream
چهار كلا populated place
زيارت حاجی ملا رشيد shrine
بلكی mountain
کیاختو غوندی mountain
قريۀ ملا صمد populated place
نو بالا populated place
سورخا خيل populated place
بزمری intermittent stream
قلعۀ كلاه سفيد populated place
سرخ كوتل pass
كلوله پشته section of populated place
كوه توره اوبه mountain
پنجيری populated place
ناله populated place
مارزك populated place
لوی كاريز populated place
آب برات wells
شاتوری populated place
قلعه الله نظر populated place
قلعه آهنگران populated place
نورا چينی populated place
ملا خيل populated place
بند لكری pass
مندگل سفلى populated place
خان خيل populated place
شاه موكه populated place
سفيد خار شرقی populated place
قشلاق جمعه populated place
كاريز سيدی populated place
شيلۀ شال locality
سيدان جيبو populated place
لوته populated place
شيله ميرداد نيكه intermittent stream
قاش خال بيگ populated place
قاش چراغ populated place
قريۀ ملا امان populated place
مركز نو ده populated place
مری كلا populated place
خالقداد populated place
كاريز کلان populated place
مرغابی populated place
بگوان populated place
گنده چشمه spring
شين چاه شمالی intermittent stream
قريۀ لالا شهيد populated place
لوهن populated place
قريۀ سيوری populated place
مزار خيل populated place
سربدال mountain
بگر populated place
پورخی mountain
شيله سنگ سرخ intermittent stream
پتاو كاريز populated place
كچ populated place
قلغه كرم populated place
كوتل سه سر بالا pass
لندی لگد intermittent stream
خوجه كلی populated place
چشمۀ ستار spring
خزيني ژور intermittent stream
خنيی داگ محمد populated place
كوه چلمكشو mountain
پاتك populated place
ميرخان خيل populated place
شيلۀ چاگی intermittent stream
درۀ سياه توپ intermittent stream
شين کند غر mountain
بچی سر mountain
كوه ميانه بيد mountain
دشت ككرك plain
نایب وله populated place
نظرآباد populated place
مير اوول مير خان populated place
منی populated place
جنوبی لمچی locality
يخدان populated place
توتك سر mountain
ياركه populated place
یعقوب بيگ populated place
وراين سفلى populated place
عمر قول بی populated place
جوئ ژوين intermittent stream
ژیری غر mountains
دشت ژری plain
ژندار گری populated place
يامان locality
تيبوم populated place
تیر زوه populated place
كوه يكه بادام mountain
توره تيژه populated place
تر آقا کلی populated place
ولينك populated place
كوه ولچی mountain
زردالو locality
وچکی populated place
وچكنی populated place
وشنونی populated place
زلزله populated place
زرين populated place
تور غر mountains
سیاه کوه mountains
يخك populated place
يكه پوته populated place
ظريف خيل populated place
قريه زرغون populated place
دشت وم سياه plain
تنگئ سياه intermittent stream
تورمی populated place
وته populated place
قريه تركمن populated place
تنگئ وريشمين gorge
قلعه زاله populated place
كوتل تش بگه pass
قریۀ وچ populated place
چشمه وره populated place
كوه كانئ سياه mountain
تور غر mountains
تور غر mountain
تور غر mountain
كوه زنگوله mountain
زنگان populated place
چيران populated place
چپری populated place
قريۀ چلگرو populated place
وزير populated place
ویه populated place
ولی داد populated place
شيلۀ چاگی intermittent stream
تركمنها populated place
كوتل تور خم intermittent stream
شولولوك populated place
سپیره دشته plain
سياه گل populated place
تنور populated place
شين غر mountain
شيخ آباد populated place
كوه طبق سر hill
زندی خيل populated place
درۀ يوسف stream
سيوری populated place
تخابی populated place
سپين ماجت populated place
سپين خور intermittent stream
واغ populated place
وچ غرك زوره intermittent stream
كوه سفيد كوه hill
درۀ شور قوبی intermittent stream
باندر خشك mountain
تاقودز populated place
شير locality
سياه بند mountain
رود ترنك intermittent stream
سويكه populated place
شيخ تاش تيمور populated place
سور قلعه populated place
تكتو populated place
سپینگی populated place
قلعه سفيد populated place
دریای سرخ رود stream
سرخ لاشمال populated place
دشت سياه plain
شين كولد mountain
تنگی رود stream
سورمی populated place
شين كاريز populated place
تجرگ populated place
سرخ populated place
سرخ تاله populated place
كوه سرخ سرمه mountain
تخت populated place
سروری mountain
قلعه سره populated place
شير محمد populated place
شير خيل populated place
شير خان خيل populated place
سركندو بابا populated place
سرجر populated place
سندبز populated place
شيرينك populated place
سنگی populated place
شاه سكندره populated place
تالسنئ بالا populated place
شهر نو section of populated place
ناوه سکین stream
سور غر mountains
سجانی populated place
كوتل شيرون mountain
جوئ سلطانی canal
شیرو اوبه populated place
سركی غوژی ruin
سیرگل populated place
شورك populated place
شيله شور آبك intermittent stream
تلخك populated place
شهر بازارك locality
شهربانو ruin
صوفيان populated place
شكيله populated place
قريۀ ستريرياو locality
درۀ شگل stream
شيلۀ سقوط ravine
قریۀ پوتاكی سفلى populated place
قريۀ شكور populated place
سرما زور populated place
سر مست خيل populated place
سر كلان populated place
سر جگدلك populated place
شكسته populated place
شغله populated place
شنه كلا populated place
شيوه populated place
سر لوخ intermittent stream
سنگولك populated place
تمبكه populated place
تمبکول populated place
سنگلاخ populated place
شاه مشهد populated place
شكروار بابا shrine
كوه شاه زمان mountain
سلمنجی populated place
سوی populated place
رود سنج آب intermittent stream
آب سره populated place
ساقی populated place
بند قرغه dam
قره يتيم populated place
قره باغ populated place
فيروزی populated place
دبل ممندی populated place
قريۀ سه سر populated place
درفشانك populated place
چلوسك populated place
چاه لكن populated place
رود درفشان stream
درۀ چال stream
چاهی populated place
د بلوچ كلی populated place
گلو populated place
غری populated place
غارك populated place
د حاجی سيد عمر كلی populated place
گردان populated place
دمه populated place
ده نو populated place
ده ملا populated place
قريه خليفه populated place
درۀ نور mine
قريۀ دم populated place
کوتل دامان pass
چغۀ علیا populated place
چپر قول populated place
كوه پيزوان mountain
چنگل populated place
دريا خيل populated place
دهيك سورکانی populated place
ده ميری populated place
ده مزنگ section of populated place
دروازۀ كم populated place
چهار تير populated place
چهار شنبه populated place
چهار سری populated place
د خيبر غر mountains
چنبران populated place
دۀ راضی populated place
دندوچ populated place
قريۀ چينوخ populated place
چهل گضی populated place
چهلگری populated place
چاروازی populated place
كوه دغدغی mountain
چوخی populated place
دیراووت دشت plain
چقيشلی populated place
چاپراخ populated place
چمن حضوری section of populated place
قلعه دشت fort
چهار ديواری populated place
نهر چهار دره distributary
بهزادی populated place
بوز populated place
بكه populated place
بسملاه دوك populated place
بند populated place
بنگزار populated place
بابو شيده populated place
کوۀ بگری mountain
باغك populated place
باغ populated place
بابران populated place
بابل خيل populated place
چهار مغز زار locality
چهار مغز زار populated place
چبنو populated place
بخچو populated place
بوری populated place
بته ruin


Afghanistan Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.