کوه گل بسر - بره ده: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
کوه گل بسر mountain
کنارمرگ populated place
دره شیر valley
بولو دره سی valley
جعفرآباد populated place
علی آباد populated place
سرچله وارگه سفلى populated place
کوه هشل mountain
کوه کماچی mountain
کوه سوم خر mountain
کوه برآفتاب mountain
امامزاده سیدعلی shrine
رودخانه چرداول stream
تنگ لوله آب زنجیره pass
جانباز داغ mountain
کهریز کورچوله aqueduct
رودخانه دو آب stream
کوه چال کره mountain
بلوطستان area
دره شط کلوالی valley
کوه خوره تاب mountain
چالاب کریم abandoned populated place
کوه برآفتاب چشمه کبود mountain
ربع abandoned populated place
رحمت آباد populated place
ریزوند populated place
بند بلوط populated place
بندر آباد populated place
داش بلاغ دره سی valley
دره قوزو جولن valley
قطور اجاق داغ mountain
گوی درق پائین populated place
کرکول populated place
کلکل آسمان آباد populated place
رودخانه تاشمورت stream
کوه بیوره mountain
چاله سیاه populated place
بانکلان farm
بان هزار populated place
زعفران سفلی populated place
عاشقان موسی بیگ populated place
محمود داغی mountain
فتح ﷲ بلاغی populated place
نسار هلاشی farm
چم نار سفلی populated place
کوه میان تنگ mountain
قوخ populated place
پیرگه برسیمین populated place
چشمه سفید شاهمراد چلنچو populated place
داربید abandoned populated place
چشمه هلنگ populated place
تنگ شوهان populated place
زنیق populated place
علمدار populated place
چاللو بارلانلو populated place
آب آسمان آباد stream
طولابی populated place
سراب کوله سه populated place
علی آباد بالا populated place
علی حسن سفلی populated place
سیمینه پائین populated place
قلعه گلینه علیا populated place
کوه قلعه قاضی mountain
خلیفه کندی populated place
بایقوت populated place
تخم بلوط سفلی populated place
قلندر سفلی populated place
برزه populated place
دولت آباد abandoned populated place
سنگتراش populated place
قلعه قاضی علیا populated place
قلعه گلینه منفرد populated place
تازه آباد نامیوند populated place
ملا زمان populated place
دولت آباد populated place
کوه سرچکان mountain
تپه اسماعیل آباد populated place
کمانگران populated place
دره شمه کبود valley
پهنه بر populated place
شیخه populated place
آغچه مشهد چهار دولی populated place
کوه میراخور mountain
تپه چال بزه hill
نصار مله ماران populated place
منوری populated place
پشته میوله علیا populated place
گل دره سفلی populated place
درکه محمدعلی populated place
درکه غلامعلی populated place
سبز علیخان populated place
کنگربان بالا populated place
شیخ الاسلام populated place
شرازول populated place
تازه کند علیا populated place
کوسالار علیا populated place
دلکشاد populated place
تنگ چم سرخ gorge
لالا populated place
کاکاوند راه populated place
ریزوند populated place
قز قبری دو populated place
احمدآباد abandoned populated place
کوه قوش لان mountain
سرگزه populated place
بابا کلک populated place
ینگیجه populated place
پالشکاب area
دولهاوس area
کوه گریسا mountain
خوشادول شوهان populated place
چم زیرتنگ gorge
شاهیوند populated place
جاف برسیمین populated place
گردنه پنج سوران pass
رودخانه بندار intermittent stream
کوه خوره تاب mountain
قوش بلاغ populated place
قلی کندی populated place
گوراب پائین populated place
بردی populated place
چشمه چاهی علیا populated place
چم جنگل populated place
سراب حسین علی spring
چشمه سفید صفرپور شهباز populated place
سراب کاشنبه spring
رودخانه سراب کاشنبه stream
چم مریوانی stream
قرمز خلیفه سفلی populated place
قرطاول populated place
قره کند موسی populated place
حسین آباد populated place
طایفه بری area
امامزاده تاج الدین shrine
گردنه کبود pass
شیروان administrative division
تازه آباد مله امیرخان populated place
کانی کوچک بل spring
چم دواب stream
چم سورابه stream
قره چناق populated place
قراتلو populated place
ملک زید locality
برآفتاب بگی populated place
باباشمس populated place
ده وحدت populated place
تنگه مرصاد area
رودخانه چهار زبز stream
لریل abandoned populated place
مله امیرخان populated place
مهدی آباد populated place
لرینی populated place
مظفر آباد populated place
تازه قلعه populated place
زاوشت populated place
چشمه سفید populated place
کلم پائین populated place
کوه چرمو mountain
علی مرادخانی populated place
پلنگ گرد populated place
میله گه باباخانی populated place
کوه یرد گلانه mountain
اندر آب farm
کوه خرم رو mountain
بوریدر populated place
کوه بانی گولالان mountain
شرکت معاب قدس factory
کوه راخ mountain
کوه داردرفش mountain
نسبنار populated place
کوه سرکویس mountain
کوه هسل آپاش mountain
کوه کانی چرمو mountain
کوه دزان mountain
شرکت شن و ماسه رودبار factory
خواش populated place
گلیان populated place
تپه لری populated place
چشمه سفید populated place
کوه میروس mountain
سیاه سیاه دایار populated place
زیارتگاه سبزه پوش shrine
کوه لانی سور mountain
کوه خورندز mountain
کوه شیانه mountain
رشنش populated place
پیچون populated place
پلوره populated place
رودخانه قافله جا intermittent stream
صره خاتون spring
ترخان آباد farm
نگل populated place
نجه populated place
نجه populated place
لنگریز populated place
لنگریز populated place
کولیچ populated place
هاویان populated place
کوه پشته کلاب mountain
به لئی abandoned police post
گردنه پلنگانه pass
راهدار خانه پلنگانه administrative facility
شهرک بیاشوش populated place
کوه هزبیان mountain
کوه رجال گاه mountain
دره درگاه valley
جولانده populated place
بان گلان populated place
کوه دیم mountain
کوه شاه نشین mountain
بزان populated place
گزیبان camp
دزوند سفلى populated place
دزوند سفلى populated place
دانیکش populated place
چشمیدر populated place
برودر populated place
احمد آباد پائین abandoned populated place
حسین آباد populated place
حسین آباد populated place
تنگ خراجیان valley
کوه نظرگاه mountain
کوه دولاماری mountain
آریان populated place
کوه ملا صوفی mountain
قلعه پی چون ruin
کوه گوخال mountain
علی آباد populated place
کوه سلطان حسن تمر mountain
سموریدر farm
ژان abandoned populated place
یوژنان populated place
یوژنان populated place
تفین populated place
تازه آباد populated place
طالوران populated place
طالوران populated place
مراد آباد میر آخور populated place
تنگ ور populated place
تنگی سر populated place
سیور populated place
شایر populated place
رزینهای صنعتی آذربایجان industrial area
رزینهای صنعتی آذربایجان industrial area
کوه داش بلاغی mountain
تپه قزیقدی hill
کوه پاپاخلی mountain
نوجه بلاغ spring
کوتورگه spring
دوشان دره valley
تپه قزاول hill
شیخ محمود shrine
قور دره valley
کوه قتور داغی mountain
رغوم بلاغ spring
ایستگاه هشترود railroad station
گلی بلاغ populated place
گلی populated place
گرد آلو populated place
تپه کند اوستی hill
دره طاقچه قیه valley
ینگجه populated place
ینگجه populated place
ایده لو خان populated place
ایدهلو populated place
گنج آباد پائین populated place
گنج آباد بالا populated place
اشگه populated place
کوه سنگر mountain
کوه اسماعیل mountain
یان بلاغی علیا populated place
یان بلاغی populated place
آلتمچی populated place
دره آق بلاغ valley
احمد آباد populated place
حصارلو populated place
تپه مصلی hill
تمطرابی populated place
تکانلوی سفلی populated place
تکانلوی علیا populated place
سوغانچی populated place
عرقطو populated place
علی بیک کندی populated place
حق وردی بلاغی spring
داش بلاغ spring
شیرعلی populated place
شیخلر علیا abandoned populated place
قرخانم لولن spring
دبستان سعادت آباد school
سعادتلو populated place
قوشه لر populated place
قوشه لر populated place
قورت قیه سی populated place
قوری درق populated place
قملو populated place
کوه قشقه mountain
کوه تیم مله mountain
کوه برارت گلها mountain
قزل داغی populated place
قمشلو populated place
قمشلو populated place
قزل قیه populated place
دلاک قبری abandoned populated place
گورچینلو populated place
کوه گنبد mountain
گلوجه abandoned populated place
گلوجه abandoned populated place
قچلی گل lake
کوه قزاکان لنگریز mountain
کوه کوهان برف mountain
دره داش بلاغ valley
چاکن populated place
چاکن populated place
آغجه اوغلان abandoned populated place
حسنلو abandoned populated place
قزل بلاغ populated place
قواقلو populated place
قواقلو populated place
موالو populated place
کانی رمضان spring
کوه گوزیع mountain
قارقا populated place
قره قیه populated place
کوه دروازان mountain
دره قره گونی valley
قیون قشلاق populated place
پالچقلو populated place
قم تپه populated place
قله داسیران ancient site
ناچید گورانلو populated place
خواجه شاهی populated place
ایمشجه populated place
قلعه پی چون ruin
دره قلاگاه valley
کوه هوریشان mountain
اولیا آلماچوان tomb
داش آلتی populated place
لاله زار populated place
کوه گوخال mountain
گردنه امرود pass
دلو حسن populated place
چناق بلاغ سفلی populated place
چناق بلاغ علیا populated place
چرتقلو populated place
کوه برتیه mountain
بیوک بلاغ populated place
کلب کندی populated place
چوگی محمد رضا populated place
آتش بیگ populated place
آسایش populated place
جبیند populated place
جعفر آباد populated place
گوجه قلعه علیا populated place
تپه سنگ سرخ hill
چله خانه farm
ببری populated place
مال امیری populated place
کرفله populated place
مشهدی حسن لو populated place
ملک طالش populated place
مکیدی populated place
کوه قینرجه mountain
چوپه درق populated place
چای کندی populated place
اوغور آباد populated place
دره دربند valley
قله شهدا mountain
سید شکر abandoned populated place
سفید چقا populated place
حاج ایمان spring
دره جعفر آباد valley
آزغان populated place
عاشقلو populated place
علی جان populated place
زری داغ hill
معدن سنگ درکه mine
شاملو populated place
سلی populated place
کوجه بیل چای intermittent stream
بیوک meadow
اره جان populated place
دبستان ابوریحان school
قره کوره populated place
شاوان داغی populated place
کوه کاروله mountain
استیار populated place
شهرک بالا populated place
ذغن آباد داغ mountain
کیارق populated place
گلوسنگ populated place
کوه مهردار mountain
تپه یان بلاغی hill
پیری سوخته زار آباد populated place
دبستان فروغ school
متنق چای stream
کوه مرقالی mountain
خیره مسجد چای stream
کوه گونی mountain
کوه دروازان mountain
بجوشین populated place
حسین علی کندی populated place
کومه abandoned populated place
دربند دره valley
دره داری بری valley
گل دامن داغی کوه mountain
رودخانه قره سو stream
ولی لو populated place
طرف populated place
گزان بند populated place
حضرت بابا tomb
قلی کندی abandoned populated place
تپه قجل hill
سیل corral
ترکمبور populated place
قزلچه populated place
قره گونی populated place
دره آریا درسی valley
آلمالو گلی lake
ابو عیسی populated place
علی آباد populated place
سگاز populated place
گوره درق populated place
دغلیان پائین populated place
زیاگاه abandoned populated place
کوه قرانیج دره mountain
شجاع آباد populated place
گندم نان populated place
تپه قره ال hill
آشاقه باغچه meadow
سیه ناب populated place
وظیفه خوران populated place
سیسان نو populated place
قراونه populated place
سرای populated place
شیرین چای stream
دره نوروش درسی valley
تپه دار گو یجه hill
چشمه کبود populated place
قربان کندی populated place
قره کوشن populated place
چالاب پائین populated place
قراجه populated place
اشتلق پائین populated place
اشتلق بالا populated place
بندریق populated place
علیرضا چائی populated place
کچل تپه hill
گزلر spring
دره سددرسی valley
قلعه populated place
کوه هوارسرده mountain
دوش populated place
دیزناب populated place
احمد آباد لیقلی populated place
تازه کند populated place
هنره جان populated place
تیمور بیگلو populated place
تپه مصلی hill
گزلر spring
مسجد بلاغی shrine
کوه پرو mountains
خیر آباد populated place
سراسکند پائین populated place
آغجه رود populated place
قره بولاغ populated place
کژچمن درسی valley
شور بلاغ spring
چشمه کبود populated place
چمبطان بالا populated place
کلقان populated place
جوریم populated place
مقبره پیر یوسف tomb
ونستان populated place
تیروان abandoned populated place
آق بلش spring
خاک وانق populated place
کامبلاش abandoned populated place
گنبد populated place
اسفنگره populated place
دلی قوروقچی populated place
کوه سرلر mountain
هیق populated place
چراغلو populated place
طویل populated place
سیه کلان populated place
شیخ حسینلو populated place
اجاق بلاغی spring
قزل داغی populated place
جاجان populated place
چرزه خون populated place
چینی بلاغ populated place
ترخان آباد farm
گردنه ناوملان pass
دره شیر valley
مانگ لات ruin
مراد آباد populated place
ایلان کش populated place
اولی populated place
باش سیز populated place
بره ده populated place


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.