حسن آباد - شهرک بعثت: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
حسن آباد populated place
پنج سواران shrine
تنگ سرتاف area
چشمه خرخر area
کوه نثار mountain
کانی گردک spring
قوزلوجه populated place
مهماندار سفلی populated place
مشد area
ده عباسیان populated place
داور در میان populated place
چشمه کبود populated place
بلاوه تره علیا populated place
سرخک populated place
کوه لعل آباد mountain
کنگربان وسط populated place
سراب شرف آباد spring
سدبرف آباد dam
سدبرف آباد dam
زیارتگاه قاضی وند shrine
زردسوار shrine
زیارتگاه امام رضا shrine
دره چاله موسکه valley
دره خور خوره valley
میان قلعه fort
کوه باگولا mountain
شاهینی علیا populated place
قرمز بلاغ populated place
قره کند صدقی populated place
لیلان چای stream
لکلر populated place
نظر کرده خدا locality
کوه سوله چه mountain
علی آباد سفلی populated place
دره داد و بیداد valley
گردنه شترمل pass
دوازده امام shrine
ولکه وند populated place
توروئیله abandoned populated place
تازه آباد خسرو populated place
داش آتان populated place
آلقو populated place
باقر آباد دیزگران populated place
توه سرخک علیا populated place
شورابه populated place
کوه کمال فین mountain
ملخطاوی populated place
تق تق populated place
سفیدچقای دو ده populated place
ملک خطابی populated place
کوه گرمیرحسن mountain
رودخانه نادر گلی stream
ممه شیر populated place
آغچه دیزج populated place
روشت بزرگ populated place
قو چمی نامدار populated place
کوه کونه مار mountain
کوه یرد گلانه mountain
کوه کانی رمضان mountain
پیر باغ farm
اندر آب farm
ژلیژه populated place
سرومال populated place
خانقاه حسن جادار populated place
آب بیساران stream
دم سرخ لکی populated place
کوه هومر mountain
کوه کوچک mountain
کوه گره چیا mountain
سد آبیاری ورله dam
کوه سوره mountain
ورپل populated place
شرکت آلمین factory
خوره زردی populated place
کوه میروس mountain
کوه تینو mountain
هور abandoned farm
هانیه populated place
کوه شیانه mountain
کوه شیانه mountain
سالیان populated place
پیچون populated place
چمه طاق abandoned populated place
رودخانه هیوس stream
گردنه ناوملان pass
دره بانی زیاه valley
کوه نیجله mountain
کوه گردی گرل mountain
کوه گردی گرل mountain
نیر populated place
کوه کوری مریم mountain
کولیچ populated place
دار همره area
چای قره تپه stream
غار کاوات cave
خشکین populated place
خشکین populated place
خروسه populated place
کانی حسین بک populated place
گرده بیشه forest
کوه برک کروی mountain
مقبره شیخ محمود tomb
دره قلاگاه valley
دزوند علیا populated place
دیوزناو populated place
ده کانان populated place
چشمه سرخاب spring
کوه سرده قلا mountain
خوری آباد locality
خوری آباد locality
فیروزه abandoned farm
کرگینه populated place
دادانه کمانگر populated place
چوئین populated place
بیساران populated place
صفی آباد abandoned farm
کلاه آباد populated place
خرس آباد کوچک populated place
کانی سلام farm
کوه کوله سه mountain
معدن سنگ درکه mine
اسلام آباد populated place
مقبره شاه مصطفی tomb
کوه کیواران mountain
کوه قازانه mountain
بابا populated place
بابا populated place
کوه هفت سواره mountain
وتره زمین populated place
امامزاده حسن جادار shrine
سنگر سیاه دان area
کوه سنگر ساقر mountain
رضا ویس populated place
فرضالی populated place
کوه سوهان mountain
دویله populated place
کوه پانا گوره mountain
سموریدر farm
ژنین populated place
زنوری populated place
زنوری populated place
یوزیدر populated place
یوژنان populated place
تیژ تیژ populated place
تنگ ور populated place
سوربان populated place
سرخه توت populated place
سیویه populated place
شایر populated place
میانه populated place
میانه populated place
چشمه پیکانی spring
چشمه پیکانی spring
تپه قره ال hill
تپه قوزی hill
تپه کد قاباقی hill
رودخانه والی چائی stream
دره گاخوردی valley
درین دره valley
تپه دالی گدیک hill
گرد آلو populated place
یله قارشو پائین populated place
یلی درق سفلی populated place
گنج آباد پائین populated place
دشمن لو populated place
دراج سفلی populated place
یانیق populated place
ولی کندی populated place
آقبلاغ علیا populated place
آلتمچی populated place
تپه قوزی hill
زقله spring
تیمور آباد populated place
احمد آباد populated place
گلدره spring
تک بلاغ spring
تلیم خان populated place
شورجه الله امانلو populated place
شیخلرسفلی populated place
یله قارشو بالا abandoned populated place
شیرین کند populated place
سیف الدین رود populated place
نیم ایستگاه تلیم خان railroad station
دره تورپا خله valley
قویون قشلاق populated place
قوپوز populated place
قشلاق abandoned populated place
قره آغاج چای stream
کولیچ camp
کوه لانی سور mountain
دره هم روزمانه valley
ده نقلی abandoned populated place
کلقان چای stream
کوه پل چرمو mountain
کوه قطور mountain
یورگ populated place
قجور علیا populated place
قرخ بلاغ populated place
قره گول populated place
قره عورت populated place
مجیر آباد populated place
لاله لو populated place
کوه سرسنگ mountain
صومعه سفلی populated place
آقبلاغ سفلی populated place
دولبین populated place
توپ آغاج populated place
شهنواز علیا populated place
قم تپه populated place
دره داسیران valley
نخود آباد populated place
نرگس آباد populated place
پاشابیگ populated place
کوه تیر قله mountain
دره بقوم بلاغ valley
نصیر کندی populated place
نیاز کندی populated place
عین آباد populated place
دره شیطان gorge
کوه زریه mountain
درین سو populated place
دمیرچی populated place
چوگانلو populated place
مین باش حصاری populated place
کرد کندی populated place
کوه میرگوار mountain
بیوک بلاغ populated place
بلگان populated place
بزوجق populated place
بیگ کندی populated place
بیانلوجه populated place
باش خلیج populated place
باریجوق populated place
خادم کندی populated place
کله نو populated place
چوگی بیژن populated place
کوه کرتشی جار mountain
اربط سفلی populated place
اربط علیا populated place
اربط علیا populated place
گونه باخان populated place
کوه سلطان حسن تمر mountain
چم حوض intermittent stream
کوه کیواران mountain
کوه بوره mountain
چالاب قنبر abandoned farm
چاله چاله populated place
امامزاده باقر shrine
امامزاده پیرحاضر shrine
زنگیشه populated place
کاروانه سفلی populated place
مازگر populated place
مردانقم populated place
کوه نوروز بید mountain
آغجه کهل زمان populated place
ثمر خزان populated place
طاق بستان populated place
درین سو stream
کوه آغچه ریش mountain
آغچه ریش چای stream
برزندیق populated place
کوه نظرگاه mountain
کوه کیواران mountain
کلیک درق populated place
ترکه داری populated place
قیوجاخ populated place
محمودآباد abandoned farm
کوه قیلک mountain
دره سوز پورت valley
چشمه امام خمینی spring
اولیا آلماچوان tomb
آرپالیق populated place
جابنهان populated place
کهریز تپه سی hill
اوچ تپه hill
کوه درکه mountain
کوه دولاماری mountain
خواجه populated place
کور پائین populated place
قره چمن spring
کوه قطور mountain
شاهسون داغی mountain
انجرد populated place
امیر آباد populated place
آلوچه قشلاق populated place
احمدلو populated place
قپان چای stream
هزار چای stream
کوه قزاکان لنگریز mountain
قلعه ونینه fort
القنه چای stream
دره عمو درسی valley
قور دره valley
درین دره valley
پیر شمس الدین populated place
ابلو populated place
چراغ مردان داغی area
بیوک داغ mountain
گردنه امرود pass
کوه برتیه mountain
گونجیک populated place
اوشدلق populated place
کیقال populated place
باش بلاغ spring
کوه چشمه سرده mountain
کوه سر ثلاثه mountain
کوه سر آسیاب mountain
تازه کند abandoned populated place
تپه قاباق گدیک hill
چم نوزده سفلی populated place
شیروانه ده populated place
صبری چای stream
امن آب populated place
باغچه جیق populated place
سرارود پائین populated place
گلدر populated place
برمس populated place
توق abandoned populated place
دال دره valley
کوه حسین چمن mountain
کوه قرق mountain
کوه گندم بان mountain
کارخانه چینی کرد factory
تکمه داش populated place
هولان populated place
الیاسوند بالا populated place
ده نو populated place
آقاعلیلو populated place
علیرضا چای stream
بخشاش populated place
شیرنق populated place
قره تیکالو populated place
کوه ممی چه گوری mountain
قره بلاغ populated place
قلعه بالا populated place
جغیر populated place
باقرامبک populated place
کوه نجوبران mountain
پارام populated place
بهروز populated place
زقله spring
قره چای نقشی populated place
قوری گل lake
آقا بابای سنگ populated place
محمود آباد populated place
تک بلاغ spring
قلعه قباد populated place
نوکان populated place
میاردان populated place
سراسکند بالا populated place
سرخه گاو populated place
سرند populated place
سقم دل populated place
شیر آباد populated place
سرخه کران populated place
باشیل populated place
دره چمن valley
کهنه لو populated place
چشمه ماکان populated place
چم حیدر populated place
چم نوزده علیا populated place
میرزا علی کندی populated place
مهترلو populated place
خیر الدین populated place
ورزقان abandoned populated place
تازه کند populated place
وش قزلو spring
داش بلاغ spring
گلوجه populated place
دسته هرت farm
دره هم روزمانه valley
هماملو populated place
سامله علیا populated place
صومعه دل populated place
شیخ احمدلو populated place
شرف آباد populated place
کلاله پائین populated place
نبه کهل populated place
چخماق بلاغ پائین populated place
چخماق بلاغ بالا populated place
روادانق populated place
قلعه قلعه populated place
گلجه populated place
اسگلو populated place
باش بلاغ populated place
کوه قشقه mountain
کوه لخام گیر mountain
کوچکله ruin
قلعه گاه populated place
قره داش mountain
سر سفید camp
کوه ملاونان mountain
چناله populated place
چشمه شیرین populated place
نظرعلی وند خسروآباد populated place
خربزان populated place
سرخه ده populated place
سلیمانیه populated place
شیرازی سفلی populated place
پته populated place
چشمه ویله spring
کوه کمره mountain
کوه کله زرد mountain
دره نور علی valley
کوه تقلمینه mountain
زینلان سفلی populated place
اهلشی populated place
امامزاده عباس shrine
دره حل بالا sheepfold
کوه زینان mountain
اقبال mountain
ساری جالو populated place
پل خدا آفرین bridge
کوه نسار نوراز mountain
طاویران سفلی populated place
لاله بگ populated place
کالگه populated place
کلم کبود سفلی populated place
گل دره populated place
خاک سیاه populated place
پیر هادیان abandoned populated place
آو آرسین چای intermittent stream
شهرک جابر انصار populated place
مهکی populated place
چشمه حیدر spring
قلعه فرید fort
دره شورآب valley
تنگه قلابرچی gorge
کوه تویه mountain
کوه کلاه سی mountain
رضا sheepfold
کدخدا علی یار corral
بره هله sheepfold
سیاه وله sheepfold
چاه شوره سفلی populated place
پادروند وسطى populated place
چم برزو populated place
آب انجیره stream
طاویران پائین abandoned populated place
تنگه توه خاکی gorge
چشمه حسین spring
کوه قمکه mountain
دره دوزخ populated place
دوست وند populated place
عمارت populated place
خسرو آباد populated place
توه خشکه شکر abandoned populated place
ابهر بالا populated place
چشمه قشلاق spring
رودخانه شورابه intermittent stream
پیامن وسطی populated place
دم زردک populated place
زیتون وره زرد populated place
دیلاوند علیا populated place
چقا کبود populated place
چشمه باغ populated place
کوه قد mountain
امامزاده پیر محمد shrine
دره دربند valley
شیخ مکان populated place
کوه سرکو mountain
گژه populated place
کوریشت populated place
بنحو populated place
چم چول populated place
چمن اسماعیل populated place
بریموند populated place
دینور locality
چیا سبز abandoned populated place
کوه کانی سیاه mountain
شهید صدوقی populated place
اسد آباد populated place
کانی سیاه spring
دره حویله valley
کوه یارامیر mountain
سولاب abandoned populated place
پیامن علیا populated place
ظلم آباد بالا populated place
دهداری populated place
دره کله گاری valley
کلک برمبک populated place
کونانی populated place
هرانمر populated place
گرشان locality
چاه شوران area
شاداب کوه mountain
ابوذر populated place
ویله populated place
کوه گاوبنده mountain
چشمه چنار spring
هزارخانی populated place
گلستان populated place
کلیانه علی باقر populated place
چشمه ماهی populated place
چغا پیت علیا populated place
شیرزاد area
پاسگاه انتظامی نهر عنبر police post
کوه کلنرمه mountain
امامزاده سیده فاطمه shrine
شهرک بعثت populated place


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.