โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา - โรงพยาบาลบางไผ่ - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา Thailand school
โรงพยาบาลบางรัก Thailand hospital
สภาคริสตจักรในประเทศไทย Thailand church
คริสตจักรวันเสาร์ เอกมัย Thailand church
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม Thailand school
คลองสะเดา Thailand stream
ควนกาลันบาตู Thailand hill
บ้านบาจุ Thailand populated place
บ้านปลายแป็บ Thailand populated place
โรงเรียนบ้านลาแล Thailand school
บ้านแบแจง Thailand populated place
โรงเรียนสันติวิทยา Thailand school
โรงเรียนบ้านปะแต Thailand school
บ้านเตียง Thailand populated place
บ้านลาเต๊าะ Thailand populated place
กิ่งอำเภอกาบัง Thailand second-order administrative division
มัสยิดดารุลนาอีม Thailand mosque
มัสยิดนุรูลอีหม่าน Thailand mosque
คลองลือเน็ง Thailand stream
โรงเรียนสามัคคี Thailand school
บ้านตาเปาะ Thailand populated place
บ้านสะกูวะ Thailand populated place
โรงเรียนบ้านยะหา สอง Thailand school
มัสยิดนูลกามีละห์ Thailand mosque
คลองปุต Thailand stream
บ้านบาตูโก Thailand populated place
สุเหร่าอายีเซ็ง Thailand mosque
สถานีอนามัยบ้านปาแดรู Thailand dispensary
มัสยิดดารุลนาอีม Thailand mosque
บ้านแปแจง Thailand populated place
บ้านกะตุปะ Thailand populated place
บ้านมาแน Thailand populated place
โรงเรียนพัฒนาเยาวชนวิทยา Thailand school
สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมถ้ำเขาไทย Thailand religious center
บ้านเจ๊าะกาแดะ Thailand populated place
สุเหร่าบาโย Thailand mosque
มัสยิดฮายาตูอิสลัม Thailand mosque
บ้านคลองน้ำใส Thailand populated place
มัสยิดซออิปิซาอาดะห์ Thailand mosque
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช Thailand hospital
โรงเรียนบ้านกะตูปะ Thailand school
บ้านกูแบปาแย Thailand populated place
บ้านลาฆอนากอ Thailand populated place
เขากาโสด Thailand mountain
บ้านปิยะมิตร สี่ Thailand populated place
บ้านคชศิลา Thailand populated place
บ้านสะปอง Thailand populated place
สุเหร่าบ้านกือยา Thailand mosque
บ้านลีแต Thailand populated place
โรงเรียนบ้านดาราวิทย์ Thailand school
มัสยิดดารุลอัมมัน Thailand mosque
คลองตะโล๊ะแค Thailand intermittent stream
บ้านเหมืองใหม่ Thailand populated place
สุเหร่าบ้านยาแลบารู Thailand mosque
โรงเรียนบ้านลือเน็ง Thailand school
บ้านกือซง Thailand populated place
สุเหร่านุรุลธีดายะห์ Thailand mosque
สถานีอนามัยบ้านละแอ Thailand dispensary
สุเหร่าบ้านกูแบบาแย Thailand mosque
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา Thailand school
บ้านเสาะกลาง Thailand populated place
บ้านลำชิง Thailand populated place
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ Thailand school
วัดเทพศิรินทราวาส Thailand monastery
วัดเขตตาราม (ทุ่งข่า) Thailand monastery
เขากรุง Thailand hill
บ้านตำมะลัง Thailand populated place
บ้านหนามตีน Thailand populated place
เขากวงใหญ่ Thailand hill
บ้านคลองกวาง Thailand populated place
คลองโล๊ะจิก Thailand stream
บ้านทุ่งเรือ Thailand populated place
มัสยิดบ้านทุ่งดุก Thailand mosque
คลองอัยเยอร์ควีน Thailand stream
เขาจีน Thailand mountain
มัสยิดบ้านพรุหวา Thailand mosque
บ้านคลองยน Thailand populated place
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด Thailand school
คลองทุ่งเปรียง Thailand stream
สระน้ำบ้านโครง Thailand pond
บ้านดังหมูใต้ Thailand populated place
วัดบ้านลุ่ม Thailand monastery
บ้านแปหลัง Thailand populated place
บ้านป่าขี้เหล็ก Thailand populated place
บ้านปลักผอม Thailand populated place
โรงเรียนบ้านเก่า Thailand school
บ้านกลาง Thailand populated place
บ้านคลองบอน Thailand populated place
คลองปลักปลิง Thailand stream
บ้านบายอ Thailand populated place
อำเภอสะเดา Thailand second-order administrative division
บ้านทุ่งน้ำขาว Thailand populated place
วัดครุใน Thailand monastery
บ้านหน่ำนา Thailand populated place
บ้านทุ่งใหญ่ Thailand populated place
บ้านไร่ Thailand populated place
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ Thailand hospital
บ้านทุ่งเปรียง Thailand populated place
โรงเรียนบ้านกระทิง Thailand school
บ้านปอเนาะ(บ่อหมาก) Thailand populated place
คลองป็อง Thailand stream
บ้านหว้าหลัง Thailand populated place
คลองบางบอม Thailand stream
วัดโต้นนทาราม Thailand monastery
ควนปลายคลอง Thailand hill
ควนหลน Thailand hill
วัดนาปรังประชาราม Thailand monastery
มัสยิดบ้านสม็อง Thailand mosque
บ้านท่าไผไทย Thailand populated place
คลองพวน Thailand stream
วัดลำชิง Thailand monastery
คลองเขาแก้ว Thailand stream
สนามบินสงขลา Thailand airport
เขาคอหงส์ Thailand mountain
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม Thailand school
บ้านม้างอน Thailand populated place
บ้านหัวนอนญวน Thailand populated place
วัดไทรทอง Thailand monastery
บ้านพรุ Thailand populated place
บ้านแม่ลาด Thailand populated place
ควนมุด Thailand hill
บ้านทำเนียบ Thailand populated place
เขาหลง Thailand hill
บ้านท่ายาง Thailand populated place
บ้านป่าโท๊ะ Thailand populated place
บ้านป่ายอม Thailand populated place
บ้านเกาะเปรียง Thailand populated place
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ Thailand school
บ้านสะพานยาว Thailand populated place
บ้านปิก Thailand populated place
บ้านบ่อระกำ Thailand populated place
บ้านนอก Thailand populated place
บ้านเหล้า Thailand populated place
โรงเรียนบ้านม้างอน Thailand school
บ้านไทรครอบ Thailand populated place
มัสยิดบ้านคูน้ำรอบ Thailand mosque
บ้านทุ่งใหญ่บน Thailand populated place
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย Thailand school
หมู่บ้านอรุณจิต Thailand populated place
บ้านคล้องช้าง Thailand populated place
เขานุ้ย Thailand hill
โรงเรียนวัดท้ายยอ Thailand school
ควนบู Thailand hill
เกาะหนู Thailand island
โรงเรียนบุสตานุดดีน Thailand school
บ้านป่าเสม็ด Thailand populated place
บ้านต้นไทร Thailand populated place
บ้านคลองจิก Thailand populated place
โรงเรียนแจ้งวิทยา Thailand school
บ้านสามแยกทุ่งหวัง Thailand populated place
บ้านต้นยาง Thailand populated place
บ้านโคกแพะ Thailand populated place
โรงเรียนวัดเขากลอย Thailand school
บ้านสีแต้ Thailand populated place
มัสยิดบ้านคลองลึก Thailand mosque
บ้านบือแนบาซิ Thailand populated place
บ้านน้ำตกสองขา Thailand populated place
บ้านดินเสมอ Thailand populated place
บ้านกูวิง Thailand populated place
คลองน้ำขุ่น Thailand stream
บ้านจาเราะบาตู Thailand populated place
บ้านลิดล Thailand populated place
บ้านโต๊ะอีโบ Thailand populated place
บ้านแคละ Thailand populated place
บ้านจาหลง Thailand populated place
บ้านลูโบ๊ะกาโล Thailand populated place
อุโมงค์เบตง Thailand tunnel
คลองพาน Thailand stream
คลองบัว Thailand canal
วัดศาลากุล Thailand monastery
วัดเสาธงหิน Thailand monastery
วัดท่าเกวียน Thailand monastery
คลองสอง Thailand canal
วัดอมรคีรี Thailand monastery
วัดน้อยนางหงษ์ Thailand monastery
วัดปฐมบุตรอิศราราม Thailand monastery
โรงเรียนวัดสาลวัน Thailand school
โรงเรียนมัธยมวัดเพลงนนทบุรี Thailand school
บ้านตลาดบางคูลัด Thailand populated place
บ้านบางพลับ Thailand populated place
บ้านดอนหวาย Thailand populated place
วัดปรางค์หลวง Thailand monastery
โรงเรียนวัดต้นเชือก Thailand school
บ้านดอนลาดตะค้าน Thailand populated place
บ้านศาลากุลนอก Thailand populated place
วัดจำปา Thailand monastery
โรงเรียนตำรวจนครบาล Thailand school
หมู่บ้านไม้อิงธาร Thailand populated place
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ Thailand monastery
หมู่บ้านธารทอง Thailand populated place
บ้านคูคลองขวาง Thailand populated place
บ้านบางกระทึก Thailand populated place
วัดมงคลประชาราม Thailand monastery
โรงเรียนธัมมศิริศึกษา Thailand school
บ้านคลองหลุมมะดัน Thailand populated place
วัดจันทร์ Thailand monastery
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี Thailand school
บ้านบางขื่อลัด Thailand populated place
หมู่บ้านผาสุกนิเวศน์ Thailand populated place
คลองหนองเพรางาย Thailand canal
วัดภคินีนาทวรวิหาร Thailand monastery
สถานีอนามัยบางคูเวียง Thailand dispensary
บ้านบางระโหง Thailand populated place
โรงเรียนบ้านห้วยพลู Thailand school
วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร Thailand monastery
โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ Thailand school
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี Thailand school
สถานีอนามัยวัดบางไกรใน Thailand dispensary
คลองหม่อมเจ้าเฉลิมศรี Thailand canal
วัดหูช้าง Thailand monastery
หมู่บ้านพฤกษ์มณฑล Thailand populated place
บ้านบางรักน้อย Thailand populated place
โรงเรียนคลองต้นไทร Thailand school
บ้านคลองซอยตาขุ้ย Thailand populated place
โรงเรียนเทคนิคสัจจวัฒน์ Thailand school
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค Thailand school
โรงเรียนวัดแคนอก Thailand school
บ้านคลองวัฒนา Thailand populated place
โรงพยาบาลหูตาคอจมูก Thailand hospital
บ้านบางโสนน้อย Thailand populated place
บ้านคลองขื่อขวาง Thailand populated place
คลองหลุมลี Thailand canal
หมู่บ้านมณียา Thailand populated place
คลองสิบศอก Thailand canal
โรงเรียนทวีวัฒนา Thailand school
โรงเรียนเทพกาญจนา Thailand school
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย Thailand school
วัดสุนทรธรรมิการาม Thailand monastery
โรงเรียนวัดโชติการาม Thailand school
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Thailand school
วัดบางไผ่ Thailand monastery
โรงเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม Thailand school
โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา Thailand school
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม Thailand school
บ้านศาลายา Thailand populated place
บ้านตากแดด Thailand populated place
คลองสมนึก Thailand canal
โรงเรียนวัดดุสิตาราม Thailand school
มหาวิทยาลัยมหิดล Thailand school
หมู่บ้านมิตรแท้ธานี Thailand populated place
วัดอุทยาน Thailand monastery
หมู่บ้านมิตรประชา Thailand populated place
บ้านวัดแดง Thailand populated place
วัดมหรรณพาราม Thailand monastery
โรงเรียนอานันท์วิทยา Thailand school
โรงเรียนอนุบาลพรพิสิฐ Thailand school
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา Thailand school
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา Thailand school
บ้านบางโสนน้อย Thailand populated place
บ้านคลองบางอีลือ Thailand populated place
บ้านหัวเตย Thailand populated place
คลองยายจิ๋ว Thailand canal
โรงเรียนชุมชนตลิ่งชัน Thailand school
ศูนย์บริการสาธารณสุข สี่สิบเก้า Thailand dispensary
วัดพระเงิน Thailand monastery
บ้านบางใหญ่ Thailand populated place
วัดสมรโกฎิ Thailand monastery
วัดพุทธธรรมรังษี Thailand monastery
คลองกำนันชื้น Thailand canal
โรงเรียนดรุณวัฒนา Thailand school
วัดฉิมทายกาวาส Thailand monastery
โรงเรียนเทศบาล สาม Thailand school
วัดเทพนิมิตร Thailand monastery
โรงเรียนวัดบางรักน้อย Thailand school
โรงเรียนวัดรัชฏาธิษฐาน Thailand school
สถานีอนามัยตำบลบางกระทืก Thailand dispensary
สถานีรถไฟบางกอกน้อย Thailand railroad station
วัดญาณเวศกวัน Thailand monastery
อำเภอพุทธมณฑล Thailand second-order administrative division
บ้านคลองขวาง Thailand populated place
โรงเรียนวัดศรีประวัติ Thailand school
หมู่บ้านอาสาเฮาส์ Thailand populated place
วัดมะเดื่อ Thailand monastery
คลองสามวา Thailand canal
ท่าอากาศยานดอนเมือง Thailand airfield
บ้านคลองยายอ่อน Thailand populated place
คลองบางพูด Thailand canal
คลองโสนน้อย Thailand canal
คลองบางน้อย Thailand stream
บ้านบางหญ้าแพรก Thailand populated place
บ้านบางปูใหม่ Thailand populated place
สถานีรถไฟบ้านทับช้าง Thailand railroad station
สถานีรถไฟวัดสุวรรณ Thailand railroad station
วัดบางโคล่นอก Thailand monastery
คลองหกวา Thailand canal
บ้านปลายคลองลำรี Thailand populated place
บ้านทับนาง Thailand populated place
มัสยิดมู้ยาฮิตอุ้ลยานัยนี Thailand mosque
สถานีอนามัย หมู่ ห้า Thailand dispensary
บ้านคลองสอง Thailand populated place
คลองเจ้าเมือง Thailand canal
สถานีอนามัยตำบลเกาะเกร็ด Thailand dispensary
โรงเรียนวิทยาทานอิสลาม Thailand school
มัสยิดอีกอม่าตุ้ลอิสลาม Thailand mosque
คลอง 1 ตะวันตก Thailand canal
บ้านวัดยอดพระพิมล Thailand populated place
บ้านคลองตัน Thailand populated place
บ้านเกาะดอน Thailand populated place
มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ Thailand mosque
บ้านคลองลากค้อนเหนือ Thailand populated place
บ้านคลองตาชม Thailand populated place
คลอง 1 ตะวันออก Thailand canal
คลองแพเขียว Thailand canal
คลอง 2 ตะวันออก Thailand canal
คลองบางตลาด Thailand canal
สถานีอนามัย หมู่ สิปสอง Thailand dispensary
วัดลำโพ Thailand monastery
บ้านคลองเจ้าทวีวัฒนา Thailand populated place
บ้านคลองทวีวัฒนา Thailand populated place
คลองออเกาะ Thailand canal
บ้านปากคลองตาคล้าย Thailand populated place
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย Thailand school
หมู่บ้านศิริวรรณ Thailand populated place
คลองบ้านม้า Thailand canal
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม Thailand mosque
โรงเรียนวัดสังลาน (ร้าง) Thailand school
หมู่บ้านวิโรจน์วิลล์ Thailand populated place
มัสยิดอับดุลลาอนุสรณ์ Thailand mosque
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา Thailand school
สถานีอนามัย หมู่ เจ็ด ลำโพ Thailand dispensary
บ้านสว่างอารมณ์ Thailand populated place
คลองชมพูเดช Thailand canal
บ้านคลองลัดสีนวล Thailand populated place
ลำยมราช Thailand stream
คลองจั่น Thailand canal
บ้านนราภิรมณ์ Thailand populated place
สถานีอนามัยบ้านคลองสิบศอก Thailand dispensary
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา Thailand school
โรงเรียนวัดสะพานสูง Thailand school
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา Thailand school
คลองชะล่า Thailand canal
คลองท้ายสลัด Thailand canal
หนองปรือ Thailand pond
บ้านคลองตาคล้าย Thailand populated place
คลองบางปิ้ง Thailand canal
คลองสี่ Thailand canal
สถานีรถไฟดอนเมือง Thailand railroad station
วัดบำเพ็ญเหนือ Thailand monastery
คริสตจักรพลับพลา Thailand church
โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง Thailand school
วัดลานนาบุญ Thailand monastery
โรงเรียนระเบียบศึกษา Thailand school
โรงเรียนอนุบาลรัศมี Thailand school
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร Thailand school
โรงเรียนพระราม6เทคโนโลยี Thailand school
โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์1 Thailand school
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี Thailand school
มัสยิดซูลูกลมุตตากีน Thailand mosque
โรงเรียนสตรีวรนาค Thailand school
โรงเรียนวัดบางเตย Thailand school
โรงเรียนศึกษาบัณฑิต Thailand school
วัดราษฎร์ศรัทธาราม Thailand monastery
โรงพยาบาลบางโพ Thailand hospital
วัดไตรรัตนาราม Thailand monastery
เขตจตุจักร Thailand second-order administrative division
โรงเรียนสวนอักษร Thailand school
โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ Thailand school
โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา Thailand school
โรงเรียนวัดเทวสุนทร Thailand school
วัดสัมมาธัญญาวาส Thailand monastery
สำนักสงฆ์สายอำพันธ์เอมสาร Thailand religious center
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ Thailand school
มัสยิดคอยริสชุนนะห์ Thailand mosque
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ Thailand school
โรงพยาบาลนวมินทร์ Thailand hospital
โรงเรียนอัมพรไพศาล Thailand school
บ้านหนองใหญ่ Thailand populated place
วัดสร้อยทอง Thailand monastery
โรงเรียนวัดสร้อยทอง Thailand school
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี Thailand school
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม Thailand school
โรงเรียนศิริศึกษา Thailand school
ศาลเจ้าไต่ฮงกงรังสิต Thailand shrine
โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ Thailand school
โรงพยาบาลราชานุกูล Thailand hospital
โรงเรียนอุดมเกษมบริหารธุรกิจนานาชาติ Thailand school
มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน Thailand mosque
โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส Thailand hospital
โรงเรียนราชนันทาจารย์ Thailand school
วัดลุ่มคงคาราม Thailand monastery
โรงเรียนสันติวัน Thailand school
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง Thailand school
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา Thailand school
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ Thailand school
โรงเรียนสารินันท์ Thailand school
โรงเรียนชาญวิทย์ Thailand school
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย Thailand school
โรงเรียนกานดา Thailand school
มัสยิดซีรอยุดดีน Thailand mosque
โรงเรียนส่งเสริมวิทยา Thailand school
โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี Thailand school
โรงเรียนดรุโนทยาน Thailand school
โรงเรียนพาณิชยการเจ้าพระยา Thailand school
โรงเรียนบูรณวิทย์ Thailand school
วัดอาวุธวิกสิตาราม Thailand monastery
วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร Thailand monastery
สถาบันราชภัฏพระนคร Thailand school
โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์ Thailand school
โรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ Thailand school
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี Thailand school
วัดสุคันธาราม Thailand monastery
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ Thailand school
โรงเรียนประสาทวิทยา Thailand school
วัดสังลาน Thailand monastery
โรงเรียนอุดมวิทยา Thailand school
มัสยิดดารุ้ลอีบาดะห์ Thailand mosque
โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย Thailand school
โรงพยาบาลเด็ก Thailand hospital
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น Thailand school
โรงเรียนวัดเลียบราษฎ์บำรุง Thailand school
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร Thailand school
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ Thailand school
โรงเรียนทุ่งสองห้อง Thailand school
วัดบางคูวัดนอก Thailand monastery
โรงเรียนอนุบาลธนินทร Thailand school
โรงพยาบาลหัวเฉียว Thailand hospital
โรงเรียนวัดทองสุทธาราม Thailand school
โรงเรียนสมานพิชากร Thailand school
โรงเรียนวัดหลักสี่ Thailand school
วัดบางคูวัดใน Thailand monastery
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส Thailand school
วัดบางกะดี่ Thailand monastery
วัดเขียนเขต Thailand monastery
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ Thailand school
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม Thailand school
โรงเรียนวัดไผ่ตัน Thailand school
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ Thailand school
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Thailand school
โรงเรียนดาราธร Thailand school
วัดทองสุทธาราม Thailand monastery
วัดอมราวราราม Thailand monastery
วัดตรีทศเทพ Thailand monastery
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพนิชยการพระนคร Thailand school
มหาวิทยาลัยมหิดล Thailand school
มัสยิดอัสสลาม Thailand mosque
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส Thailand school
โรงพยาบาลเมโย Thailand hospital
บ้านคลองซอก Thailand populated place
บ้านคลองเจ็ด Thailand populated place
บ้านกองดิน Thailand populated place
วัดหลังบาง Thailand monastery
วัดมะเกลือ Thailand monastery
พระไขนง Thailand populated place
พระประแดง Thailand populated place
บ้านบางยอ Thailand populated place
คลองบางเหี้ยน้อย Thailand canal
วัดโบสถ์ Thailand monastery
บ้านท่าเกวียน Thailand populated place
บ้านอัยเยอร์เค็มล่าง Thailand populated place
มัสยิดบ้านปึก Thailand mosque
วัดน้ำกระจาย Thailand monastery
บ้านหน้าถ้ำ Thailand populated place
บ้านพรุเตียว Thailand populated place
บ้านหน่ำฮั้ว Thailand populated place
บ้านคลองสาม Thailand populated place
อำเภอเมืองสงขลา Thailand second-order administrative division
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา Thailand school
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา Thailand school
วิทยาลัยประมงสงขลาตินสูลานนท์ Thailand college
วัดเขาราม Thailand monastery
วัดทุ่งหวังใน Thailand monastery
สถาบันราชภัฎสงขลา Thailand college
วัดบ่อระกำ Thailand monastery
โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล Thailand school
โรงเรียนคลองห้วยทราย Thailand school
วัดรัตนประชาราม Thailand monastery
โรงเรียนวัดนางนอง Thailand school
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน Thailand school
วัดนางสาว Thailand monastery
วัดบางแวก Thailand monastery
วัดอ้อมใหญ่ Thailand monastery
วัดใหม่ยายนุ้ย Thailand monastery
บ้านร็อก Thailand populated place
เขาวังเซียะเล็ม Thailand mountain
คลองบาแฆะ Thailand stream
คลองฆะระ Thailand stream
คลองเดา Thailand stream
คลองลำหลอด Thailand stream
คลองวังใหญ่ Thailand stream
คลองหวายหิน Thailand stream
คลองแสนแสบ Thailand navigation canal
บ้านช้างให้ Thailand populated place
หมู่บ้านพัชรวิลล์ สอง Thailand populated place
หมู่บ้านสันติสุข Thailand populated place
บ้านท่าจีน Thailand populated place
โรงเรียนซางตาครูสศึกษา Thailand school
โรงเรียนนฤมิตรวิทยา Thailand school
บ้านนาเกลือมณีรัตน์ Thailand populated place
โรงพยาบาลมหาชัย สอง Thailand hospital
โรงพยาบาลมหาชัย Thailand hospital
บ้านโรงหีบ Thailand populated place
บ้านอ้อมใหญ่ Thailand populated place
บ้านหนองแขม Thailand populated place
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ Thailand railroad station
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ Thailand school
โรงเรียนวัดขุนจันทร์ Thailand school
คลองโกร่งประทุน Thailand canal
คลองขวาง Thailand canal
หมู่บ้านสินทวี Thailand populated place
โรงพยาบาลบางไผ่ Thailand hospital


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.