نصرت آباد - خليفه - Geographical Names, map, geographic coordinates

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Country Feature class
نصرت آباد Iran populated place
آهندان Iran populated place
ديو كلان Iran populated place
سنگ تاب Iran populated place
رباط Iran populated place
پورا Iran populated place
پوروا Iran populated place
مرست بزرگ Iran populated place
ملا خيل Iran populated place
مته كلا Iran populated place
سر كوه Iran mountain
درويشان Iran populated place
هفت تن Iran populated place
آهنگر كلا Iran populated place
لهارم تلوك Iran populated place
لهارم تلوك Iran populated place
رود لنگر Iran stream
كوه ترز Iran mountain
كوه ترشيدو Iran mountain
قبله كوه Iran mountain
موزی عيسى Iran populated place
سيد كلا Iran populated place
الندان Iran populated place
پهنه كلای جنوبی Iran populated place
كفرات Iran populated place
كوا دره Iran populated place
ورفام Iran populated place
بالا سرست Iran populated place
ولو كلا Iran populated place
درون كلا Iran populated place
پائين زرندين Iran populated place
امامزاده محمد مطهر بالا Iran populated place
كوه وناجم Iran mountain
قلعه سر بالا Iran populated place
آسياب سر Iran populated place
واودين Iran populated place
پر كلا Iran populated place
چلم كوه Iran mountain
ارزت Iran populated place
كوه سياه كند Iran mountain
حاجی كلا Iran populated place
طوق دار Iran populated place
بند سر Iran populated place
گالش محله Iran populated place
غريب محله Iran populated place
كوه علی خانی Iran mountain
كور چشمه Iran locality
كوه دو دره Iran mountain
سرخ ده Iran populated place
هجير دشت Iran plain
گردنۀ نرو Iran pass
سوته Iran populated place
اسبو كلا Iran populated place
كوه افرا كلام Iran mountain
كوه دهريز Iran mountain
حجی آباد Iran populated place
تنگ گيران Iran pass
اكبر آباد Iran populated place
كوه هزار گزی Iran mountain
كوه سوكته Iran mountain
مزرعۀ تقی Iran farm
حجت آباد Iran abandoned farm
دبستان خيام Iran school
رود شيرينك Iran stream
دم چال Iran mountain
كوه قلعه تركان Iran mountain
علياباد بالا Iran populated place
علی آباد بالا Iran populated place
سراب رود Iran populated place
گدل آباد Iran populated place
رودخانۀ كلفسه Iran stream
رودخانۀ خشك لات Iran intermittent stream
ورا رود Iran stream
ده نو Iran populated place
منصور آباد Iran populated place
ايونده Iran populated place
قطور سو Iran stream
ملادم Iran mountain
تنگ شيخ خواجه Iran gorge
دره گناوه Iran valley
نجم آباد Iran populated place
نود Iran populated place
نهاوند Iran populated place
لوشكان Iran populated place
سلطان آباد Iran populated place
خيرج Iran populated place
دادكان Iran populated place
استرورين Iran populated place
اسفرورين Iran populated place
آق كنت Iran populated place
كوه لور Iran mountain
گور چينيك Iran farm
كاكاژين Iran populated place
ككجين Iran populated place
ينگی گهريز Iran populated place
رستم آباد Iran populated place
حسام آباد Iran populated place
رود ملا علی Iran stream
باتمجين Iran populated place
آقا بابا Iran populated place
دارداش Iran farm
طرز كش Iran populated place
سنجانك Iran populated place
هفت چشمۀ سفلى Iran populated place
ليشتر بالا Iran populated place
كوه هوليگون Iran mountain
كوه هليگون Iran mountain
كوه كيلو Iran mountain
كوهين Iran populated place
كندر Iran populated place
اسبوين Iran abandoned populated place
گاو زمين Iran populated place
كوه دن Iran mountain
دودهه Iran populated place
بچينك Iran populated place
اسبتسان Iran populated place
اسبستار Iran populated place
شنستق عولي Iran populated place
شنستق عليا Iran populated place
سبزك Iran populated place
تاكستان Iran populated place
سلو دره Iran populated place
شنين Iran populated place
هفت چشمۀ عليا Iran populated place
امامزادۀ اسماعيل Iran shrine
پير سبز Iran populated place
سعيد آباد Iran populated place
قميك Iran populated place
سمينك Iran populated place
غر كسل Iran farm
قرباغ Iran populated place
مهدی آباد Iran populated place
مرگين Iran populated place
باشگول Iran populated place
شيخ خواجه Iran populated place
كوه شهرو Iran mountain
برج پشگان Iran populated place
مبارك آباد Iran populated place
سيرم Iran farm
سيرم Iran farm
شاصفان Iran populated place
چمرك Iran populated place
برزلجين Iran populated place
بورزولاجين Iran populated place
برزلجين Iran populated place
آقچه كن Iran populated place
كوه كنار Iran mountain
چزنگون Iran populated place
كنگری Iran abandoned populated place
شدمن Iran populated place
شادمهان Iran populated place
نصرتاباد بايه Iran populated place
مهدی آباد Iran populated place
مهدياباد بزرگ Iran populated place
خرم آباد Iran populated place
خوريك Iran populated place
سر رود Iran populated place
قلعۀ عبد الله Iran populated place
تاجرود Iran populated place
طقرود Iran populated place
طغرود Iran populated place
قشلاق دو چاه Iran sheepfold
ديزار Iran populated place
شاهبستان Iran populated place
يستگاه نودژ Iran railroad station
امامزاده مر Iran shrine
چيچيك آباد Iran populated place
انجيلاوند سفلى Iran populated place
كوه آقجه قوجه Iran mountain
امام ضامن Iran shrine
ابوالحسن Iran shrine
تل برون Iran abandoned populated place
بندر گناوه Iran populated place
چاه بردی Iran populated place
عباسی Iran populated place
درۀ رجدون Iran ravine
چشمه Iran locality
قلعه كهنه Iran abandoned populated place
دشت قير Iran locality
كلاه ترك Iran mountain
بام بلند Iran locality
باغ ناصر Iran abandoned populated place
درو احمد Iran ruin
كسيان Iran populated place
گسيان Iran populated place
كوه بينر Iran mountain
سيدك Iran populated place
كاير Iran populated place
بارازان Iran populated place
چاه پهن بردخون Iran palm grove
چاه پهن Iran palm grove
گس خون Iran populated place
گزخون Iran populated place
مصطفى قلعهسی Iran abandoned populated place
بردهسور Iran populated place
بند راشد Iran populated place
باغ راشد Iran populated place
مختار كندی Iran populated place
نايب كندی Iran populated place
كوسج Iran populated place
كوه ساری داش Iran mountain
ساری داش Iran mountain
هشتراك Iran populated place
قلعۀ رش بالا Iran populated place
آغبلاغ خالد Iran populated place
درۀ ربت Iran ravine
درۀ سرشو Iran valley
يارم قيۀ عليا Iran populated place
گردنۀ تاشيو Iran pass
سلونغ Iran populated place
آرخشان Iran populated place
هاشم آباد Iran populated place
رود بردهسور Iran stream
قليديزج Iran populated place
كوه حلب Iran mountain
علوجينی Iran populated place
جنگ تپه Iran populated place
سوله دگل Iran populated place
تازه كند Iran populated place
زيدون Iran populated place
بدولی Iran populated place
غزل بلغ Iran populated place
عرب ديزج Iran populated place
پير اهمد كندی Iran populated place
توپوز آباد Iran populated place
قشلاق گريگ Iran populated place
كوه گردهسور Iran mountain
مل خرگ Iran populated place
لمپهدان Iran populated place
لمبدان بالائی Iran populated place
خره خرگی Iran farm
رودخانۀ بردستان Iran stream
كمال احمدی Iran populated place
گرد زرين Iran mountain
تلمبۀ رئيسی Iran populated place
علی بزرگ Iran populated place
دراهك Iran populated place
صوفی كانون Iran populated place
كوه گردهسر Iran mountain
تازه كند قاطرچی Iran populated place
كوه مارزيوند Iran mountain
حكی Iran populated place
رود برادوست Iran stream
اسكندر آباد Iran populated place
قرمزداش Iran populated place
بازرگان Iran populated place
آبديلان Iran populated place
شگفتيك Iran populated place
خانيك Iran populated place
ريحانلوی سفلى Iran populated place
حراملو Iran populated place
كورۀ عليا Iran populated place
خرم آباد Iran populated place
ساكان Iran populated place
گنبد چای Iran stream
كفارستان Iran mountain
جليل كندی Iran populated place
سيارك Iran populated place
بردزی Iran populated place
سيدان Iran populated place
سير Iran populated place
ملونه Iran populated place
كوه بردرش Iran mountain
الدر داغ Iran mountain
آقوران Iran populated place
زاويه Iran populated place
برده رش Iran populated place
كانی ميران Iran populated place
سنحلك Iran populated place
قره اينی Iran populated place
سياه چشمه Iran populated place
خزرلو Iran populated place
لوليكاباد صوفياس Iran populated place
لوليكاباد عليا Iran populated place
كوهای كل عنبر Iran mountains
قولنجی Iran populated place
كوه شيخ بايزيد بسطامی Iran mountain
ممكان Iran populated place
بهار آباد Iran populated place
بهله Iran populated place
خره گوش Iran populated place
خرگوش Iran populated place
شرخ Iran populated place
قزلجه Iran populated place
خنه Iran populated place
خانيه Iran populated place
خانگاه Iran populated place
هشتيان Iran populated place
هشتيان Iran populated place
تيباتان Iran populated place
ديزج Iran populated place
گردنۀ شيلانوك Iran pass
يوشانلو Iran populated place
شور گل Iran populated place
اغون داغ Iran mountain
آق كان داغ Iran mountain
آب گرم Iran populated place
آب گرم Iran populated place
كريم آباد Iran populated place
ديزج Iran populated place
ميرداوود Iran populated place
آسينگران Iran populated place
حسپستان Iran abandoned populated place
قلعه Iran populated place
حصار سردار Iran populated place
كوسه احمد Iran populated place
جعفريان Iran populated place
نور آباد Iran populated place
ملا قلی Iran populated place
قاباخ بلاغ Iran populated place
بيانچلئ عجم Iran populated place
بيانچلئ پائين Iran populated place
بيانچلئ عجم Iran populated place
ينچۀ قديم Iran populated place
يلبلاغی Iran populated place
كر اگاچ Iran populated place
مخر Iran populated place
يتيم آقلی Iran populated place
حمزيان سفلى Iran populated place
گردنۀ همزيان Iran pass
علی فرج Iran populated place
خلخله Iran populated place
بهلول آباد Iran populated place
مرگن Iran populated place
قوشا بلاغ سفلى Iran populated place
ولی كندی Iran populated place
ولی كندی Iran populated place
نياز Iran populated place
مختار كندی Iran populated place
كاروان قران Iran populated place
كرن الي Iran populated place
كيران بالا Iran populated place
كران بالا Iran populated place
شيخعليجان Iran abandoned populated place
بندر حيدر آباد Iran populated place
بايرام كندی Iran populated place
آغ دونلو Iran populated place
آغبلاغ چمنلو Iran populated place
عيساخان Iran populated place
كوه مل بران Iran mountain
رودخانۀ سياه Iran stream
يوموريداش Iran populated place
قره تولكئ سفلى Iran populated place
قره تولكئ عليا Iran populated place
قرانكو Iran populated place
قره كليسا Iran populated place
درگاهقلی Iran populated place
قابان باسان Iran populated place
حسينعلئ كندی كرد Iran populated place
تكمه Iran populated place
رند Iran populated place
تپه باشئ پورناك Iran populated place
تپه باشئ نمازی Iran populated place
ساری سو Iran populated place
پزی Iran populated place
بابور عجم Iran populated place
خوك Iran populated place
خوك Iran populated place
وزان ملك التجار Iran populated place
سارالان Iran populated place
عشق آباد Iran populated place
سير Iran populated place
رشكند Iran populated place
نوروز بلاغی Iran populated place
نايبين Iran populated place
بزموتار Iran populated place
بزموتار Iran populated place
ترمنی Iran populated place
كوه اشكچی Iran mountain
كوه دشتك Iran mountain
شيخ تيمور Iran populated place
سليم كندی Iran populated place
سالطه Iran populated place
كوهای علی يمان Iran mountains
سفيد گنبد Iran populated place
بندر سفيد گنبد Iran populated place
بورا چالو Iran populated place
كريم آباد Iran populated place
طرزلو Iran locality
ساراجوق Iran populated place
جمال آباد Iran populated place
جملو Iran populated place
مرنگلوی كوچك Iran populated place
خداورديخان كندی Iran populated place
حاجی آباد Iran populated place
گنج آباد Iran populated place
كوه خواجه مسك Iran mountain
ورمزيار Iran populated place
دايلاق Iran populated place
بزلو Iran populated place
زيرمانلو Iran populated place
زمبلان Iran populated place
عيسىلوی حيدرلو Iran populated place
عربلوی دره Iran populated place
عربلوی بيشه Iran populated place
يغمور علی Iran populated place
توپراق قلعه Iran populated place
سری قيه Iran mountain
ساريجالو Iran populated place
قره جلو Iran populated place
يكدير Iran populated place
چنقرالوی يكان Iran populated place
چونقرالوی يكان Iran populated place
چونقرالوی يكان Iran populated place
قازانعلی Iran populated place
قازانعلی Iran populated place
لللوی آتلو خان Iran populated place
دستجرد Iran populated place
خان محمد چاه Iran railroad station
بندر گلمانخانه Iran populated place
دده ساقی Iran populated place
كوه قراول Iran mountain
امير آباد Iran farm
نظامی Iran populated place
هشتی كوه Iran hill
هليوه Iran populated place
خوش مقام Iran populated place
گر گزارۀ عليا Iran populated place
گزگزاره بال Iran populated place
خر خوره Iran populated place
دولتاباد خركره Iran populated place
آب دره جكه Iran stream
چم شلان Iran populated place
چم كبود Iran populated place
چمكبد بل Iran populated place
داربيد سفلى Iran populated place
دگن Iran populated place
چرخه بيان Iran populated place
چاغر بلاغ Iran populated place
بغيچه مريم Iran populated place
باورز Iran populated place
آسمان دره Iran populated place
آل بلاغ Iran populated place
امير آباد Iran populated place
كوه عبد الرحمان Iran mountain
چپ چپ Iran farm
رود صلوات آباد Iran stream
خاكئ وسطى Iran populated place
كماسئ وسطى Iran populated place
بر آفتاب سيد محمد Iran populated place
افرينه Iran populated place
آب چنار Iran stream
زيرتنگ خوشاب Iran populated place
تختاب عليا Iran populated place
سرتخت قدم خير Iran abandoned populated place
ميران Iran populated place
كنار بلوط Iran populated place
سراب بابا علی Iran populated place
مرجان Iran populated place
مرادجان چواری Iran populated place
هلاچارو Iran populated place
كنگاور كهنه Iran populated place
باباجان Iran populated place
اثر زمين كالياب Iran populated place
آسماندول Iran populated place
حسن بكئ ريكا Iran populated place
قالبئ سفلى Iran populated place
پريان Iran populated place
ميشنان Iran populated place
رحمان Iran populated place
كوه قليف Iran mountain
ماديان رود Iran stream
خرسدر عليا Iran populated place
هفت چشمه Iran populated place
دلبر سادات Iran populated place
قلعه سفيد Iran populated place
جلگه خلج Iran populated place
حيات الغيب Iran populated place
گنجينه Iran populated place
گری بابا خان Iran populated place
گل گل عليا Iran populated place
علی آباد Iran abandoned farm
بن بوران Iran abandoned populated place
بابا بهرام Iran populated place
حاجی مراد Iran populated place
تنگ فنی Iran valley
گل زرد Iran populated place
گلستانه Iran abandoned farm
چقابل Iran populated place
كوه تخت شير Iran mountain
كوه ساری Iran mountain
ساری كوچكه Iran populated place
قلعۀ چم حيد Iran abandoned populated place
چال كل سفلى Iran populated place
بونلار Iran populated place
بونهلار Iran populated place
شلال علی Iran populated place
خوش ناموند Iran populated place
دالاب پائين Iran populated place
آب باريكی Iran populated place
كرگز Iran populated place
همت آباد Iran populated place
گنج درۀ سفلى Iran populated place
گنج درۀ عليا Iran populated place
فتحياباد چاله چاله Iran populated place
ده يوسفان وسطى Iran populated place
چم دشتی Iran populated place
بلوطبان Iran populated place
كوه منال Iran mountain
خليفه Iran populated place


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.