โรงเรียนเพชรถนอม - ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะพาน: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
โรงเรียนเพชรถนอม school
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีพาณิชยการ school
โรงเรียนอนุบาลวนาเวศน์ school
โรงเรียนวัดบางตะไนย์ school
โรงเรียนแก้วΰΈว่างวิทยา school
ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈาวรีย์ประชาธิปไตย monument
วัดลาดบัวขาว monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ­ΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนานูรุ้ลดีย์ school
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ school
โรงเรียนเขมะพิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ” school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ dispensary
วัดเกาะเกรียง monastery
วัดช่องลม monastery
คลองหนึ่ง canal
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว school
โรงเรียนจำนงค์วิทยา school
โรงเรียนอนุบาลดาริกา school
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุดใจวิทยา school
วัดพรพระร่วงประΰΈิทธิ์ monastery
โรงเรียนศรีจิตรา school
โรงเรียนธัญวิทย์ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางกะดี่แห่งที่ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
โรงเรียนอนุบาลราชพงษา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดาบาตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
เขตบางพลัด second-order administrative division
วัดกำแพง monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลบ้านฉาง dispensary
คลองบางจาก canal
โรงเรียนนันทนีศึกษา school
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดรวมจิตต์อิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านคลองซอย populated place
วัดตรีทศเทพ monastery
โรงเรียนช่างกลขนΰΈ่งทหารบก school
โรงเรียนกฤษณะวิทยา school
โรงเรียนคลองเกลือ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈังวาลย์ school
โรงเรียนมัธยมΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈµΰΈ•ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
วัดบางนางบุญ monastery
บ้านบางม่วง populated place
บ้านลำโพ populated place
วัดโพΰΈพผลเจริญ monastery
วัดใหม่ monastery
บ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
บ้านคลองตาแป๋ populated place
คลองบางกรวย navigation canal
คลองบ่อทอง canal
บ้านบางคูเวียง populated place
คลองบางโคล่ stream
บ้านประตูน้ำพระอุดม populated place
น้ำตกอินทรศร waterfall
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ monastery
บ้านพังลาตก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านหนองบัว mosque
บ้านปริกตก populated place
คลองนาเกลือ canal
ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ populated place
วัดพะวง monastery
คลองแช่มอุทิศ intermittent stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ mosque
วัดท่านางหอม monastery
คลองคอกช้าง intermittent stream
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ school
วัดแหลมพ้อ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะพานปูน canal
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านควนขัน religious center
ΰΈำนักΰΈงฆ์วชิรธรรม religious center
คลองลึก canal
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµ second-order administrative division
บ้านบางจาก populated place
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีกุหลาบธนบุรี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ school
หมู่บ้านเบญจวัลย์ populated place
วัดอ่างแก้ว monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈวนใหญ่ stream
บ้านวังใหญ่ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ‡ stream
โรงเรียนบ้านเกาะยาว school
เขาบ่อน้ำ mountain
บ้านคลองติก populated place
เขากรอบครึม mountain
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈΰΈ΄ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ£ΰΉ‡ΰΈ‡ mountain
บ้านน้ำเชี่ยวเหนือ populated place
วัดตะกล่ำ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΉΰΉ‰ΰΈศึกษา school
คลองกำนันเΰΈงี่ยม canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ‡ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ canal
หมู่บ้านเลขที่ ห้า populated place
บ้านท่าทราย populated place
บ้านท่าข้าม populated place
บ้านท่าข้าม populated place
วิทยาลัยอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) school
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร school
โรงเรียนวัดราชคฤห์ school
โรงเรียนกรุงเทพวิจิตรศิลป์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈละฟียะฮ์ mosque
บ้านΰΈหกรณ์ หนึ่ง populated place
โรงเรียนวัดราษฎร์รังΰΈรรค์ school
วิทยาลัยเทคนิคราชΰΈิทธาราม school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบแปด ΰΈาขานาควัชชะอุทิศ dispensary
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบแปด ΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ›ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ dispensary
หมู่บ้านศุภลัยออร์คิดปาร์ค populated place
หมู่บ้านวีรวัฒน์ populated place
โรงพยาบาลกรุงธน หนึ่ง hospital
บ้านโคกขาม populated place
บ้านคลองหนองใหญ่ populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านนาดี dispensary
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ›ΰΈΰΈ£ΰΈวรรค์ school
คลองขุนราชพินิจใจ canal
คลองคึกฤทธิ์ canal
ΰΈำนักงานΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ dispensary
หมู่บ้านศศิธร populated place
หมู่บ้านเพชรΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
หมู่บ้านแฟคตอรีแลนด์ populated place
หมู่บ้านมหาชัย populated place
หมู่บ้านมหาชัยซิวิว populated place
บ้านคลองบางเชือกหนัง populated place
บ้านบางควาย populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈΰΈ ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านคลองขวาง populated place
บ้านปลายคลองครุ populated place
หมู่บ้านร่มเย็นวิลล่า populated place
หมู่บ้านหนองแขม populated place
หมู่บ้านไลม่อนแลนด์แอนด์กาลูน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈΰΈ‘ monastery
วัดชิโณรΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
คลองบางหว้า canal
โรงเรียนศิลปบำรุง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈ school
บ้านคลองตลาด populated place
คลองท่าเΰΈΰΈ² canal
หมู่บ้านอิ่มอัมพร หนึ่ง populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈุทธาราม monastery
วัดวงษ์ลาภาราม monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ monastery
คลองบางน้ำชน canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธาราม school
ΰΈถานีอนามัยบ้านท่าพูด dispensary
บ้านคลองΰΈรรเพชร populated place
บ้านคลองΰΈะพานดำ populated place
วัดพุทธบูชา monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ² canal
หมู่บ้านบางมดแลนด์ populated place
หมู่บ้านทิชา populated place
หมู่บ้านดำรงวิลล่า populated place
บางกอกใหญ่ populated place
คลองบางขุนเทียน stream
โรงเรียนวัดไร่ขิง school
โรงเรียนวัดหนองแขมΰΈหราษฎร์บูรณะ school
ΰΈถานีอนามัยบางหญ้าแพรก dispensary
ΰΈถานีอนามัยบ้านกระทุ่มล้ม dispensary
ΰΈถานีอนามัยบ้านกΰΈิกรรมนิคมเกลือ dispensary
บ้านคลองบางปะแก้ว populated place
บ้านคลองรางแม่น้ำ populated place
วัดประทีปพลีผล monastery
คลองบางด้วน canal
คลองบางพราน canal
วัดราชคฤห์วรวิหาร monastery
วัดเจ้ามูล monastery
วัดพิชัยญาติภารามวรวิหาร monastery
โรงพยาบาลศิริราช hospital
คลองบางแค canal
โรงเรียนเทศบาลมหาชัย school
บ้านΰΈหกรณ์ หนึ่ง populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ dispensary
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม school
บ้านหลักΰΈี่ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ‡ monastery
วัดศาลพันท้ายนรΰΈิงห์ monastery
คลองพรหมแดน canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ¨ΰΈ£ canal
คลองมะเดื่อ canal
บ้านโคก populated place
บ้านแคราย ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ‡ monastery
วัดพิกุล monastery
บ้านบางมด populated place
โรงเรียนเอกชัย school
โรงเรียนวัดคลองมอญ school
บ้านริมคลอง populated place
บ้านราษฎร์ populated place
วัดยายร่ม monastery
วัดราษฎร์บำรุง monastery
วัดศรีนวลธรรมวิมล monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈΆΰΈ—ΰΈ² canal
คลองราษฎร์ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ„ΰΈµΰΈΆΰΈ™ canal
วัดใหม่หนองพะอง monastery
วัดท่าข้าม monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ stream
หนองแขม populated place
วัดมหาธาตุ monastery
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยม school
โรงเรียนอนุบาลศิรินุΰΈรณ์วิทยา school
คลองวัดหนองพะอง canal
วัดคลองอ้อมใหญ่ monastery
วัดเกาะ monastery
วัดเจษฎาราม monastery
หนองทะเลบัน lake
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ school
โรงเรียนรุ่งอรุณ school
บ้านพันท้ายนรΰΈิงห์ populated place
คลองรางโพธิ์ canal
คลองรางโพธิ์ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈะแก canal
คลองแΰΈΰΈ™ΰΈ•ΰΈ­ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ΰΈΰΈ²ΰΈΆ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
บ้านคลองตาเฉย populated place
วัดกก monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈ monastery
มักกะΰΈΰΈ±ΰΈ™ section of populated place
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเΰΈΰΈ²ΰΈ§ΰΈ ΰΈ² school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈวนกุหลาบวิทยาลัย school
โรงเรียนวัดตะล่อม school
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านΰΈวนผัก populated place
คลองหลวงเดิมบาง canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ΰΈΰΈ²ΰΈΆ ΰΈี่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈี่ canal
บ้านโรงหีบพัฒนา populated place
วัดบางโคล่นอก monastery
วัดกลาง monastery
วัดคลองใหม่ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
คลองเจ็ก canal
ΰΈถานีพยาบาลนันอา hospital
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา school
โรงเรียนศึกษานารี school
คลองกวาด canal
คลองเจ็ดศอก canal
คลองเชิงตาแพ canal
คลองตะโก canal
หมู่บ้านอิ่มอัมพร ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
หมู่บ้านเพชรเกษม ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
โรงพยาบาลบางปะกอก hospital
บ้านคลองขวาง populated place
ΰΈถานีรถไฟวัดΰΈิงห์ railroad station
วัดจันทร์ประดิษฐาราม monastery
วัดไชยฉิมพลี monastery
บ้านคลองพีล populated place
โรงเรียนบ้านบาโหย school
บ้านนาเระ populated place
คลองเหมืองจาเราะปะไต stream
เขาปิยาแล mountain
บ้านΰΈวนซุนกี่ populated place
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ΰΈิบ populated place
คลองตังโกย canal
คลองกวงใหญ่ canal
บ้านป่าเหม็ด populated place
บ้านจาเราะแกร populated place
บ้านบ่อยา populated place
บ้านจุโป populated place
บ้านกระป๋อง populated place
บ้านปาโจแมเราะ populated place
บ้านควนน้ำคาว populated place
บ้านท่าคลอง populated place
ควนหลังบ้าน hill
บ้านไกรทอง populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านแหร dispensary
ΰΈถานีอนามัยบ้านศรีนคร dispensary
บ้านΰΈายแป populated place
คลองเจ๊ะบีรัง canal
เขาโต๊ะหยงกง hill
บ้านต้นปลิง populated place
บ้านบันนังกระแจะ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ΅ΰΈร้างตนเองธารโต school
เขาศรีแป้น mountain
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈΆ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
บ้านโต๊ะΰΈΰΈ° populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามีอุ๊ลอัดวานียะห์ mosque
ΰΈำนักΰΈงฆ์ลำยะ religious center
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดพัฒนาอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈΆ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
บ้านเตี๊ยะ populated place
คลองบาเล๊ะ stream
บ้านปาเร็ดตู้ populated place
บ้านปากคลองบาเล๊ะ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามีอุ๊ลอัดวานียะห์ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ‡ΰΈ² stream
บ้านปลายคลอง populated place
บ้านยางแดง populated place
บ้านดอน populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ‚ΰΈµΰΉ‰ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈ² hill
บ้านควนดินแดง populated place
หนองปลักพระยา lake
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈิก๊ะ stream
บ้านน้ำเชี่ยวกลาง populated place
บ้านลูโบ๊ะปันยัง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดราซะห์นูรุลอีหมาน mosque
บ้านโคกΰΈΰΈ΅ΰΈ­ populated place
บ้านกวางหลง populated place
โรงเรียนเทศบาล ห้า ประชาอุทิศ school
โรงเรียนเทศบาล ΰΈี่ บ้านกาแป๊ะฮูลู school
บ้านคอลอเบตง populated place
บ้านนาแค populated place
บ้านท่าจีน populated place
คลองจาเราะกูนิง stream
บ้านจันเซา populated place
บ้านตาเนาะเปาะตาเละ populated place
บ้านจันทรัตน์ populated place
บ้านจาเราะปาตารัง populated place
บ้านจันทรัตน์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ„ΰΈ„ΰΈµΰΈ™ mosque
ΰΈถานีอนามัยดาเนาะแบเราะ dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ§ΰΈ² canal
บ้านΰΈวนใหม่ populated place
คลองจาเราะลอเบาะ stream
วัดมาลาประชาราม monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈานหลิ่มฮกถ่อง stream
บ้านมาลาเหนือ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅.ΰΈิบ stream
น้ำตกอัยเยอร์เค็ม waterfall
ΰΈถานีอนามัยบ้านวังใหม่ dispensary
คลองวังใหม่ stream
บ้านอัยมาแจ populated place
บ้านปูยู populated place
โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย school
บ้านกลาง populated place
บ้านทุ่งใต้ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบูเกตตรี mosque
บ้าน กม. ΰΈิบห้า populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈามแยก stream
คลองจามจุรี stream
คลองกายัง canal
อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง reservoir
บ้านน้ำตกΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ² populated place
คลองจวง stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ΅ΰΈร้างตนเองธารโต หก school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านบัวทอง mosque
โรงเรียนบ้านศรีนคร school
คลองใหญ่ stream
บ้านเกตรี populated place
ควนเกาะเปล hill
คลองเล่ intermittent stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านหัวควน mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ mosque
คลองปากกล้วย intermittent stream
ΰΈถานีอนามัยศรีประชาเขต dispensary
บ้านควนนาว populated place
ศาลเจ้าฮกเต็ก shrine
โรงเรียนบ้านม่วง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈΈΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈΆ intermittent stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านน้ำลัด mosque
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ¨ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ†ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลยันนะฮ์ mosque
โรงเรียนบ้านน้ำลัด school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านต้นกอ mosque
บ้านเขารูปช้าง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈ§ΰΈ™ intermittent stream
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ hospital
ตรีวณิชวิทยาคาร school
บ้านโคกพันตัน populated place
บ้านปลักจิก populated place
เกาะปรัΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ² island
บ้านทุ่ง populated place
องค์การบริหารΰΈ่วนตำบล ทุ่งหมอ school
โรงเรียนปาดังศึกษา school
เตราะช้างเละ intermittent stream
บ้านเกาะค่าง populated place
บ้านควนเกาะΰΈี่ populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ‡ hill
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงเรียนบ้านปริกใต้ school
คลองเฉี่ยว stream
เขาผาขาว hill
บ้านนาปรัง populated place
บ้านทุ่ง populated place
บ้านโต้นนท์ populated place
บ้านต้นไทร populated place
ΰΈถานีอนามัยบางปู dispensary
หมู่บ้านเรΰΈซิเดนท์ populated place
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง school
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ³ΰΈ«ΰΈ£ΰΈΈ monastery
คลองบางระกาด canal
โรงเรียนคลองบางปิ้ง school
โรงเรียนบางพลีใหญ่กลาง school
โรงเรียนคลองกระทุ่ม school
โรงเรียนอนุบาลอาวิทยา school
วัดราษฏร์รังΰΈรรค์ monastery
บ้านคลองปักหลัก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈซุนนะห์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆΰΉƒΰΈ™ school
โรงเรียนกรุงเทพคริΰΈΰΉ€ΰΈ•ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
ศาลเจ้าจีจีนเกาะ shrine
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีวุฒิศึกษา school
วัดทุ่งเΰΈΰΈ£ΰΈµ monastery
บ้านคลองหนึ่ง populated place
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางปลา dispensary
หมู่บ้านลดาวัลย์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ้ลอาบีดีน mosque
โรงเรียนวิศลวิทย์ school
โรงพยาบาลเลิศΰΈΰΈ΄ΰΈ™ hospital
โรงพยาบาลΰΈมิติเวช hospital
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม school
หมู่บ้านเจริญΰΈินธานี populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดบางนางเกรง monastery
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย school
บ้านคลองบางแก้วใหญ่ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ•ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านหลาย populated place
โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา school
บ้านคลองใหม่ populated place
หมู่บ้านวรารมย์ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
คลองทุ่งช้าง canal
บ้านคลองกระทุ่ม populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ— school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรเΰΈรีกรุงเทพ church
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมานาฟีอุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านคลองหก populated place
หมู่บ้านเจริญΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
โรงพยาบาลΰΈมุทรปราการ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัตตักวา mosque
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรพระประเΰΈริฐ church
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ­ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงเรียนวัดจันทร์ใน school
บ้านคลองบัวลอย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ©ΰΈ“ΰΈΈ monastery
โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ school
โรงเรียนวัดทองเพลง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงพยาบาลกรุงเทพ hospital
คลองหก canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมุทปราการ school
บ้านพุฒΰΈΰΈµ populated place
บ้านΰΈามแพรก populated place
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ¨ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈ­ΰΈ” school
โรงเรียนอนุบาลแΰΈΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈΆΰΈ«ΰΈ¥ΰΈµ canal
บ้านวัดอโศการาม populated place
บ้านคลองบางขวางบน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมาหารศึกษา school
โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น school
บ้านคลองหนองรี populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ dispensary
หมู่บ้านΰΈΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ”ΰΈµ populated place
วัดบางฝาย monastery
บ้านหนามแดง populated place
โรงพยาบาลศิศรินทร์ hospital
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุนีพิทยา school
ΰΈถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ school
โรงเรียนพลเจริญวิทยาคม school
โรงเรียนคลองบางกะอี่ school
บ้านคู่ΰΈร้างคู่ΰΈΰΈ΅ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ‰ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
คลองกอน canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈิบหก ลุมพินี dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมโภชกรุงอนุΰΈรณ์ (ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ ΰΈ›ΰΈµ) school
บ้านคลองแปด populated place
บ้านคลองกระออม populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ™ΰΈ•ΰΉ€ΰΈΰΈ£ΰΈµ school
บ้านคลองบน populated place
หมู่บ้านเΰΈΰΈ£ΰΈµ populated place
โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติ์ school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ school
ศุนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ² จุฬาลงกรณ์ dispensary
วัดโลกนุเคราะห์ monastery
บ้านคลองมอญ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนราชประชาΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈΰΈ±ΰΈΆ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิกษัตรี school
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย school
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ‹ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ®ΰΈ²ΰΈ•ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดคุณแม่จันทร์ monastery
หมู่บ้านเΰΈΰΈ£ΰΈµ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ² populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‰ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ£ΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ² school
หมู่บ้านกรีนเลค populated place
บ้านใต้วัดบางหัวเΰΈΰΈ·ΰΈ­ populated place
โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบเก้า dispensary
โรงเรียนพระแม่มารี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ§ΰΈ¨ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ school
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ school
โรงเรียนอนุบาลเชาว์ดี school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ ΰΈ²ΰΈ©ΰΈµ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ‰ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΉ„ΰΈ‰ΰΉ„ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านวัดกองแก้ว populated place
หมู่บ้านΰΈมใจวิลเลจ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะพาน school


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.