Λίστα Δρόμων Ανατολικού Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες