Λίστα Δρόμων Δαράτσου Χανίων, Χάρτες και φωτογραφίες