Λίστα Δρόμων Διψέλιζας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες