Λίστα Δρόμων Ντραφίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες