Λίστα Δρόμων Ελληνικού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες