Λίστα Δρόμων Κάτω Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, Χάρτες και φωτογραφίες