Λίστα Δρόμων Κυριακίου Βοιωτίας, Χάρτες και φωτογραφίες