Λίστα Δρόμων Νέου Συκαμίνου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες