Λίστα Δρόμων Νεοχωρίου Οινιάδων Αιτωλοακαρνανίας, Χάρτες και φωτογραφίες